:

Var finns Arbetsmiljöverket?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns Arbetsmiljöverket?
 2. Vad kan du hitta på www av se Arbetsmiljöverket?
 3. Hur förkortas Arbetsmiljöverket?
 4. Vad finns det för lagar om arbetsmiljön?
 5. Vem kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket?
 6. Vad händer om arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen?
 7. Hur får skyddsombudet sitt uppdrag?
 8. Vad heter den minister som är ansvarig arbetsmiljöfrågor?
 9. Hur ofta bör en skyddskommitté sammanträda?
 10. Vad är Sam förkortning för?
 11. Vilka lagar och regler finns gällande den psykosociala miljön?
 12. Vad ska en skyddskommitté göra?
 13. Är anmälan till Arbetsmiljöverket offentlig handling?
 14. Kan man anmäla sin chef?
 15. Vad händer om man inte följer AFS?
 16. Kan en anställd straffas om han Hon bryter mot arbetsmiljölagen?
 17. Vad har skyddsombudet för ansvar?
 18. Har skyddsombud rätt till utbildning?
 19. Vad heter den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor?
 20. Vem ansvarar för att det finns ett skyddsombud?

Var finns Arbetsmiljöverket?

Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län. Regionkontor: Stockholm. Filialkontor: Linköping.

Vad kan du hitta på www av se Arbetsmiljöverket?

 • Lagar och regler. Lagar, regler och föreskrifter om arbetsmiljö Lagar och regler. ...
 • E-tjänster. E-tjänster och blanketter för anmälan och ansökningar. E-tjänster. ...
 • Inspektioner. Inspektioner, utredningar och kontroller. Inspektioner. ...
 • Stöd och verktyg. Stöd och verktyg för ditt arbetsmiljöarbete. Stöd och verktyg.

Hur förkortas Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket[redigera | redigera wikitext] Arbetsmiljöverket (AV), som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet, är i Sverige ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, med undantag för frågor som rör fartygsarbete.

Vad finns det för lagar om arbetsmiljön?

Arbetsmiljölagen (AML) I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Vem kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket?

Som arbetstagare kan du anmäla brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan behandlas med sekretess det vill säga vi talar inte om för arbetsgivaren att vi har fått en sådan anmälan och ännu mindre vad som står i den. Anmälan kan du göra via vår myndighetsbrevlåda.

Vad händer om arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen?

Du som arbetsgivare kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Hur får skyddsombudet sitt uppdrag?

— För att ett skyddsombud ska få sitt rättsskydd och sin legitimitet att utöva uppdraget måste det ha blivit valt av en facklig organisation på ett årsmöte eller ett medlemsmöte, eller om det inte är möjligt av fackets styrelse. Det ska stå med i mötesprotokollet att man är vald.

Vad heter den minister som är ansvarig arbetsmiljöfrågor?

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Lilla riksvapnet
UnderordnadRegeringskansliet
Ansvarigt statsrådEva Nordmark
OrganisationstypDepartement

Hur ofta bör en skyddskommitté sammanträda?

En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var tredje månad. Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för företagshälsovården vara närvarande. Två av de elevskyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) får medverka vid skyddskommitténs sammanträden.

Vad är Sam förkortning för?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM - Arbetsmiljöverket.

Vilka lagar och regler finns gällande den psykosociala miljön?

Miljöbalken, som syftar till att främja en hälsosam och god miljö. Socialförsäkringsbalken, där arbetsskadeförsäkringen ingår. Tobakslagen, som svarar på vilka bestämmelser som finns om rökning och snusning på arbetsplatser.

Vad ska en skyddskommitté göra?

Skyddskommittén ska inte bara delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, den ska även ha koll på utvecklingen i frågor som rör såväl fysisk, som organisatorisk och social arbetsmiljö. Det finns ett antal frågor som skyddskommittén enligt arbetsmiljölagen ska behandla.

Är anmälan till Arbetsmiljöverket offentlig handling?

Du är anställd på arbetsplatsen: Välj ”Arbetstagares anmälan”. Den här sortens anmälan omfattas av sekretess enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta innebär att vi inte lämnar ut uppgifter om anmälan till arbetsgivaren eller någon annan utomstående.

Kan man anmäla sin chef?

Om du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet kan en nitisk chef genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att förbli anonym bör du därför använda det som kallas en arbetstagares anmälan.

Vad händer om man inte följer AFS?

För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Längre ner på denna sida ser du vilka bestämmelser det handlar om och hur stor avgiften kan bli.

Kan en anställd straffas om han Hon bryter mot arbetsmiljölagen?

Vid brott mot arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vid arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken är företagsbot vanli- gast. Någon enskild person behöver inte utses som skyldig till brott, vilket krävs för att dömas till dagsböter, utan det räcker att ett brott har begåtts i näringsverksamheten.

Vad har skyddsombudet för ansvar?

Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belast ningsbesvär, hör också till skyddsombudets uppgiftsområden.

Har skyddsombud rätt till utbildning?

Arbetsmiljölagen ger dig som skyddsombud bland annat rätt att: få utbildning. ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön. delta vid planering av nya lokaler.

Vad heter den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor?

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Arbetsmiljöverket ska se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö.

Vem ansvarar för att det finns ett skyddsombud?

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.