:

Vilka fordon behöver trafiktillstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka fordon behöver trafiktillstånd?
 2. Har trafiktillstånd?
 3. Vad granskas vid en ansökan för trafiktillstånd för yrkesmässig trafik?
 4. Vad kallas det bevis för att få köra fordon i yrkesmässigt?
 5. Vem behöver trafiktillstånd?
 6. Vilka fordon omfattas av yrkestrafiklagen?
 7. Kan du som förare dömas om du kör yrkesmässig trafik åt ett åkeri som saknar trafiktillstånd?
 8. Har företaget trafiktillstånd?
 9. Vilka ekonomiska krav ska du uppfylla för att bli åkeriföretag?
 10. Får man med ett trafiktillstånd för persontransporter även transportera gods?
 11. Vad döms den till som bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd?
 12. När krävs Yrkesförarkompetensbevis?
 13. Vad måste göras innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik?
 14. Vad säger lagen om att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd?
 15. Vad är inte yrkesmässig trafik?
 16. Vad måste finnas på ett företag som bedriver yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen?
 17. Finns Yrkestrafiktillstånd?
 18. Vad är yrkesmässig trafik inom godstransport?
 19. Vilka krav ställs på den som ska vara trafikansvarig?

Vilka fordon behöver trafiktillstånd?

Om företaget transporterar gods med ett lätt eller tungt motorfordon eller fordonskombination på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd. Som företag räknas både juridisk och fysisk person oavsett om det finns vinstsyfte eller inte.

Har trafiktillstånd?

Transportstyrelsen erbjuder nu en e-tjänst, som gör det lättare att beställa uppgifter som visar om ett företag har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg. Samma information får man om man ringer till Transportstyrelsens kundtjänst. ...

Vad granskas vid en ansökan för trafiktillstånd för yrkesmässig trafik?

Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst 9000 euro för ett fordon och 5000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver.

Vad kallas det bevis för att få köra fordon i yrkesmässigt?

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

Vem behöver trafiktillstånd?

Du måste ha yrkestrafiktillstånd för att få bedriva yrkesmässig trafik. Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd.

Vilka fordon omfattas av yrkestrafiklagen?

1 kap. 3 § Förordning (EG) nr 1071/2009 och denna lag ska även tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton. 4 § Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Kan du som förare dömas om du kör yrkesmässig trafik åt ett åkeri som saknar trafiktillstånd?

2 § Har yrkesmässig trafik enligt denna lag drivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han kände till eller hade skälig anledning anta att tillstånd saknades.

Har företaget trafiktillstånd?

Kontrollera på transportstyrelsen När du har företagets organisationsnummer går du till Transportstyrelsens hemsida och söker på ”Kontrollera trafiktillstånd”. Där anges företagets organisationsnummer i en sökruta. Först visas en ruta som anger om företaget finns med i vägtrafikregistret eller inte.

Vilka ekonomiska krav ska du uppfylla för att bli åkeriföretag?

Vanliga frågor
 • Den juridiska personen måste ha fast etablering i medlemsstaten (Sverige) och förfoga över minst 1 fordon.
 • Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon.

Får man med ett trafiktillstånd för persontransporter även transportera gods?

18 § Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods med fordon som tillståndet avser.

Vad döms den till som bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd?

1 § Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år. En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

När krävs Yrkesförarkompetensbevis?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av "hävdvunnen rätt" ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning.

Vad måste göras innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik?

Fordon i yrkesmässig trafik Ett fordon får användas i yrkesmässig trafik först när en fullständig fordonsanmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Läs mer om fordonsanmälan.

Vad säger lagen om att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd?

1 § Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år. En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Vad är inte yrkesmässig trafik?

persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är linjetrafik. ... Beställningstrafik med buss Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.

Vad måste finnas på ett företag som bedriver yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen?

Tillståndsplikt. 1 § Yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett sådant gemenskapstillstånd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1072/2009 eller i artikel 4 i förordning (EG) nr 1073/2009, och som har utfärdats av den behöriga myndigheten, eller ett yrkestrafiktillstånd.

Finns Yrkestrafiktillstånd?

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. För att Transportstyrelsen ska pröva om du är lämplig att få ett trafiktillstånd krävs att du har gjort ett godkänt kunskapsprov (som består av två delprov) hos Trafikverket.

Vad är yrkesmässig trafik inom godstransport?

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

Vilka krav ställs på den som ska vara trafikansvarig?

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande och gott anseende. En trafikansvarig ska: faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet. ha verklig anknytning till företaget, det vill säga: är anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, eller förvaltar det.