:

Vad är känslig markanvändning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är känslig markanvändning?
 2. Vad är förorenad mark?
 3. Vad är ett förorenat område?
 4. Vad är MKM?
 5. Vad är en huvudstudie?
 6. Vilka föroreningar kan spridas till mark vatten och luft under byggande och användande av bostäderna?
 7. Vad säger miljöbalken om förorenad mark?
 8. När är ett område förorenat?
 9. Vad krävs för att det ska uppkomma en hälsorisk från en förorening?
 10. Vad betyder km massor?
 11. Vad är FA massor?
 12. Vad är Mrr massor?
 13. Får man bygga på förorenad mark?
 14. Vem ansvarar för sanering av förorenad mark?
 15. Vad är en förorening?
 16. Vem har ansvaret för efterbehandlingen av förorenad mark?
 17. Vad är Masshantering?
 18. Vad är Överskottsmassor?
 19. Är schaktmassor avfall?
 20. Är förorenade massor farligt avfall?

Vad är känslig markanvändning?

KM står för känslig markanvändning och betyder att marken kan användas för till exempel bostadsändamål. MKM betyder mindre känslig markanvändning och kan användas i exempelvis industriområden eller som täckning av en deponi.

Vad är förorenad mark?

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller konstruktioner som innehåller föroreningar i en sådan mängd att de kan vara ett hot mot människors hälsa eller mot miljön. ... Det anger endast att en verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningar finns eller har funnits på fastigheten.

Vad är ett förorenat område?

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna.

Vad är MKM?

MKM betyder mindre känslig markanvändning. Mark som har kvaliteten MKM har vissa begränsningar i hur den kan användas. Den kan användas av personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt av barn och äldre som vistas i området tillfälligt.

Vad är en huvudstudie?

huvudstudie: det tredje av de sex skedena i ett efterbehandlingsprojekt. Här görs undersökningar, utredningar, åtgärdsförslag och projekteringsdirektiv.

Vilka föroreningar kan spridas till mark vatten och luft under byggande och användande av bostäderna?

Vanliga föroreningar är till exempel tungmetaller och oljor från verkstäder och industri, kreosot och cyanid från gasverk, impregneringsmedel från sågverk och timmerupplag, klororganiska föreningar från kemtvättar och bekämpningsmedel från handelsträdgårdar.

Vad säger miljöbalken om förorenad mark?

Huvudregeln i miljöbalken är att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening bär ansvaret. Därtill kan även en fastighetsägare bli ansvarig.

När är ett område förorenat?

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Vad krävs för att det ska uppkomma en hälsorisk från en förorening?

miljöbalken. För att ansvar för efterbehandling ska föreligga krävs enligt miljöbalken att en förorening är konstaterad och att den riskerar att medföra skada på människors hälsa eller miljön.

Vad betyder km massor?

Av denna framgår att sk KM-massor, dvs massor som kan innehålla föroreningar upp till KM, inte är att betrakta som rena massor då de kan innehålla föroreningshalter som väsentligt överstiger normalt förekommande bakgrundshalter.

Vad är FA massor?

Med avfall menas “alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med“. ... Avfall kategoriseras på olika sätt, som farligt avfall (FA) eller icke-farligt avfall (IFA). Avfall kan endast mellanlagras, återvinnas eller deponeras.

Vad är Mrr massor?

I Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 har man beräknat halter utifrån standardiserade scenarier där massor nyttiggörs. De så kallade MRR-värdena (”märr-värdena) är halter framtagna för mindre än ringa risk, dvs nivån ”under” ett anmälningsärende sk U-ärenden.

Får man bygga på förorenad mark?

Stora delar av landet är fria från föroreningar, medan andra delar har många områden som är förorenade. ... Redan i översiktsplaneringen bör förorenade områden finnas med på ett övergripande plan. I detaljplaneprocessen måste de utredas och vid bygglov måste hänsyn tas till om platsen som ska bebyggas kan vara förorenad.

Vem ansvarar för sanering av förorenad mark?

Huvudregeln i miljöbalken är att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening bär ansvaret. Därtill kan även en fastighetsägare bli ansvarig.

Vad är en förorening?

En förorening är ämnen eller orenheter som är irriterande eller skadliga för djur, människor och växter. Föroreningar kan finnas i luften, marken eller vatten.

Vem har ansvaret för efterbehandlingen av förorenad mark?

Huvudregeln i miljöbalken är att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening bär ansvaret. Därtill kan även en fastighetsägare bli ansvarig.

Vad är Masshantering?

Klassificering av massorna (mindre än ringa risk, icke-farligt avfall, farligt avfall) Levererad mängd och mottagare. Kontroll av att mottagaren har tillstånd att ta emot massorna.

Vad är Överskottsmassor?

Sverige befinner sig i en spännande fas med stora infrastrukturprojekt och byggnation. Vid genomförande av dessa projekt uppstår generellt överskottsmassor vid schaktning. Massorna klassificeras ofta som ett avfall och transporteras därmed från projektområdet till olika typer av avfallsanläggningar.

Är schaktmassor avfall?

Schaktmassor betraktas så gott som alltid som ett avfall och hantering av massor regleras därför av både avfallslagstiftning och annan lagstiftning som rör miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att massor hanteras rätt ligger hos såväl beställare av schaktjobbet som hos övriga som hanterar massorna.

Är förorenade massor farligt avfall?

Massorna kan vara allt från opåverkade massor med naturliga bakgrundshalter till kraftigt förorenade massor som klassas som farligt avfall. Schaktmassor kan uppkomma vid grävarbeten vid stora infrastrukturprojekt (t. ex. vägar och järnvägar), markarbeten och byggande samt vid efterbehandling av förorenade områden.