:

När betalar länsstyrelsen ut lön?

Innehållsförteckning:

 1. När betalar länsstyrelsen ut lön?
 2. Vad ingår i lönegaranti?
 3. Vem har rätt till statlig lönegaranti?
 4. Hur räknar man ut garantilön?
 5. Hur länge får man Garantilön?
 6. Vem betalar ut garantilön?
 7. Vad är ett avgångsvederlag?
 8. Kan vd få lönegaranti?
 9. Hur räknar man ut sin provision?
 10. Hur räknar man ut provision frisör?
 11. Hur lång uppsägningstid fast anställd?
 12. Vem betalar lön under rekonstruktion?
 13. Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?
 14. Vad ska man tänka på vid avgångsvederlag?
 15. Varför får man avgångsvederlag?
 16. Har man rätt till uppsägningslön?

När betalar länsstyrelsen ut lön?

Vi betalar ut din lönegaranti när konkursförvaltaren eller rekonstruktören fattat beslut om hur mycket pengar du ska få. Vårt mål är att lönegarantin ska betalas ut inom tio arbetsdagar från den dag vi får in det kompletta beslutet. Vid stort ökat antal konkurser finns det risk för längre handläggningstider än normalt.

Vad ingår i lönegaranti?

Lönegarantiersättning kan fås för lön som är intjänad tidigast tre månader innan konkursansökan och betalas ut med högst fyra prisbasbelopp. Lönegarantin betalas ut i högst åtta månader och täcker även uppsägningslön och semesterersättning som inte har förfallit.

Vem har rätt till statlig lönegaranti?

Alla arbetstagare, oavsett anställningsform, omfattas av den statliga lönegarantin. Du kan få ersättning även som vd. Det finns dock vissa undantag om du till exempel har ägt en stor del av bolaget som begärts i konkurs eller om du är närstående till den som är försatt i konkurs.

Hur räknar man ut garantilön?

Man räknar efter hur mycket faktisk rörlig lön den anställde har tjänat in. Är utbetalningen för hög får den anställde betala tillbaka pengar och är utbetalningen för låg kommer skillnaden att utbetalas.

Hur länge får man Garantilön?

Betalning enligt lönegarantin lämnas för fordringar som belöper på tiden före konkursen och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Garantin gäller dock för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Vem betalar ut garantilön?

Betalning enligt lönegarantin lämnas för fordringar som belöper på tiden före konkursen och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Garantin gäller dock för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Vad är ett avgångsvederlag?

Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Ingen lag ger rätt till avgångsvederlag, men det kan överenskommas med arbetsgivaren. De flesta som blir uppsagda får inget avgångsvederlag utan endast lagenlig uppsägningstid och många arbetar under hela uppsägningstiden.

Kan vd få lönegaranti?

Även en vd har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. Däremot har du inte rätt till lönegaranti om du själv eller tillsammans med en nära anförvant äger en väsentlig andel i företaget och har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Hur räknar man ut sin provision?

Provisionslön - en rörlig del av lönen utan regler Provisionslön innebär att delar av din månadslön varierar med hur väl du uppfyller dina mål. Det finns inga särskilda bestämmelser om rörliga lönedelar . Det blir allt vanligare att en viss del av lönen är rörlig i form av bonus , tantiem , resultatlön eller provision.

Hur räknar man ut provision frisör?

Frisör - 2020-2022
 1. Behörig frisör: 15 835 kronor i basbelopp och 17,3% i provision.
 2. Garantilönen för behörig frisör är 24 914 kr/månad.
 3. Branschvana timmar) 240 kr/månad i tillägg.
 4. Obehörig frisör: 14 585 kronor i basbelopp och 8,7% i provision.
 5. Garantilönen för obehörig frisör är 17 438 kr/månad.

Hur lång uppsägningstid fast anställd?

Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtal. Uppsägningstiden enligt LAS är en månad. Men om du omfattas av ett kollektivavtal har du ofta längre uppsägningstid.

Vem betalar lön under rekonstruktion?

När ett företag med anställda går igenom rekonstruktion kan rekonstruktören besluta om statlig lönegaranti. Den innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut de anställdas lön som företaget är skyldigt. Ersättningen begränsas normalt till högst fyra prisbasbelopp (190 400 kronor 2021).

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?

Vad innebär det att ha en fordran på sin arbetsgivare och vad kan man göra med den? Om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag då lönen egentligen skulle betalats ut. Detta betyder att du kan ha rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vad ska man tänka på vid avgångsvederlag?

Tänk på det här innan du tackar ja till avgångsvederlag
 1. Jämför summan med din uppsägningstid. ...
 2. Högre skatt på avgångsvederlaget. ...
 3. Vederlaget är inte tjänstepensionsgrundande. ...
 4. Pengarna kan inte tillgodoräknas om du blir sjuk. ...
 5. Stryk konkurrensklausulen i ditt anställningsavtal.

Varför får man avgångsvederlag?

Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Ingen lag ger rätt till avgångsvederlag, men det kan överenskommas med arbetsgivaren. De flesta som blir uppsagda får inget avgångsvederlag utan endast lagenlig uppsägningstid och många arbetar under hela uppsägningstiden.

Har man rätt till uppsägningslön?

Sammanfattningsvis är huvudregeln att en arbetstagare under uppsägningstiden har rätt till lön och andra anställningsförmåner. Om en arbetstagare dock inte står till arbetsgivarens förfogande, t. ex. på grund av sjukdom som gör en helt arbetsoförmögen, är arbetsgivaren inte skyldig att ge ut uppsägningslön.