:

Vad är en elanläggning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en elanläggning?
 2. Vem är ansvarig för att en elanläggning är säker under arbetet?
 3. Vem är ansvarig för en elanläggning?
 4. Vad menas med en Starkströmsanläggning?
 5. Har vägguttag starkström?
 6. Vem har ansvaret för att en anläggning hålls i Föreskriftsenligt skick?
 7. Vem har ansvaret för att en elektrisk apparat i verkstaden är i gott skick och den är säker att använda?
 8. Vem ansvarar för huvudsäkring?
 9. Vem ansvarar för elanläggningen kundens Mätarskåp?
 10. Hur farligt är eluttag för barn?
 11. Vad är Elsäkerhetsförordningen?
 12. Vad räknas som en Starkströmsanläggning?
 13. Vem ansvarar för att fel och brister åtgärdas i en anläggning?
 14. Vem har huvudansvaret för elsäkerheten på ett företag?
 15. Vem är ansvarig för en elanläggning i en hyreslägenhet?
 16. Vem ansvarar för elskåpet?

Vad är en elanläggning?

Alla bostäder har en elanläggning, en så kallad starkströmsanläggning. Till anläggningen hör all fast installerad elmateriel, alltså sådant som behövs för att man ska kunna använda elen, till exempel elledningar och vägguttag.

Vem är ansvarig för att en elanläggning är säker under arbetet?

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador.

Vem är ansvarig för en elanläggning?

I en villa, fritidshus eller egenägd lägenhet är det du som ägare som är innehavare. Gemensamt för alla som använder en elanläggning, oavsett om de är innehavare eller inte, är att de har ansvar för att använda den på ett säkert sätt.

Vad menas med en Starkströmsanläggning?

1 § Med elektrisk starkströmsanläggning förstås elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person, husdjur eller egendom. ... Är den nominella spänningen högre än vad som nu sagts, benämns den högspänning.

Har vägguttag starkström?

Starkström är, enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. ... I ett vanligt vägguttag är spänningen i Sverige och flertalet andra länder 230 volt, 50 Hz växelspänning, vilket är fullt tillräckligt för att döda en människa.

Vem har ansvaret för att en anläggning hålls i Föreskriftsenligt skick?

Innehavaren av en starkströmsanläggning är skyldig att fortlöpan- de hålla anläggningen i föreskriftsenligt skick så att den ger betryg- gande säkerhet för personer, husdjur och egendom. Med innehavare avses i allmänhet fastighetsägaren.

Vem har ansvaret för att en elektrisk apparat i verkstaden är i gott skick och den är säker att använda?

Som Innehavare är man ansvarig för elanläggningen. Även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.

Vem ansvarar för huvudsäkring?

Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för: säkringar. mätartavlorna och alla fasta installationer i elanläggningarna är i ett säkert skick och inte utgör risk för att olyckor eller skador uppstår.

Vem ansvarar för elanläggningen kundens Mätarskåp?

När arbetet är klart och anslutning önskas, skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss. Därefter drar vi vår servisledning genom ditt kabelskyddsrör fram till ditt mätarskåp och sätter upp en elmätare. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på till din anläggning.

Hur farligt är eluttag för barn?

Barn kan fastna och i värsta fall strypa sig i långa sladdar som ligger framme. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den, kan den bli livsfarlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta ett elföretag installera fler vägguttag.

Vad är Elsäkerhetsförordningen?

Bestämmelser om elektrisk utrustning i andra författningar 22 § I fråga om elektrisk utrustning som är avsedd för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter finns det också bestämmelser i produktsäkerhetslagen (2004:451).

Vad räknas som en Starkströmsanläggning?

1 § Med elektrisk starkströmsanläggning förstås elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person, husdjur eller egendom.

Vem ansvarar för att fel och brister åtgärdas i en anläggning?

Om Elsäkerhetsverket vid sin tillsyn upptäcker fel eller brister i en elanläggning eller på elmateriel kan anläggningsinnehavaren före- läggas att åtgärda dessa. Vid allvarliga brister kan anläggningen kopplas ifrån el- nätet. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Vem har huvudansvaret för elsäkerheten på ett företag?

Arbetsgivarens ansvar vid elsäkerhet Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Därför har de också ansvar för att arbete där det finns risk för elektrisk fara kan bedrivas säkert.

Vem är ansvarig för en elanläggning i en hyreslägenhet?

Det är hyresvärden som är ansvarig för elanläggningen.

Vem ansvarar för elskåpet?

Det är nätägaren som är innehavare och ansvarar för anslutningen av sin inkommande kabel i anslutningspunkten. Anslutningspunkten bör vara definierad i avtalet med nätägaren. För elanläggningen efter anslutningspunkten ansvarar en annan innehavare det vill säga den som äger eller råder över fastighetens elanläggning.