:

Vad är upplysningsplikt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är upplysningsplikt?
 2. Vad innebär långtgående undersökningsplikt?
 3. Varför vill säljaren kontrollera köparen?
 4. Vad gäller vid försäljning av en bostadsrätt?
 5. Vad innebär undersökningsplikt vid husköp?
 6. Vad ingår i dolda fel försäkring hus?
 7. Vad betyder fastigheten säljs med friskrivningsklausul?
 8. Vem är köplagen till för?
 9. Vem företräder mäklaren?
 10. Vad är avdragsgillt vid försäljning av bostadsrätt?
 11. Har köparen någon undersökningsplikt enligt köplagen?
 12. Vem betalar självrisk dolda fel-försäkring?
 13. Vad är dolda fel på hus?
 14. Varför har man friskrivningsklausul?
 15. Vad är friskrivningsklausul värd?
 16. Vad är konsumentköplagen till för?
 17. Har mäklare tystnadsplikt?

Vad är upplysningsplikt?

Säljaren har ingen allmän upplysningsplikt, detta innebär alltså att säljaren inte är skyldig att berätta allt denne vet om bostadens eller fastighetens skick. ... Syftet med att säljaren ska upplysa köparen om fel som finns är helt enkelt för att minimera säljarens risk att bli ersättningsskyldig.

Vad innebär långtgående undersökningsplikt?

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjlighet måste köparen även inspektera vindsutrymmen och andra svårtillgängliga utrymmen.

Varför vill säljaren kontrollera köparen?

Den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noga. Köparen har en så kallad undersökningsplikt. Köparen kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Mäklaren ska informera köparen om undersökningsplikten.

Vad gäller vid försäljning av en bostadsrätt?

Föreningen måste vara ett privatbostadsföretag vid ingången av året för att försäljningen ska beskattas enligt reglerna för privatbostadsrätt eller näringsbostadsrätt. I annat fall ska försäljningen beskattas enligt reglerna för försäljning av andel i en ekonomisk förening (oäkta bostadsrätt).

Vad innebär undersökningsplikt vid husköp?

Som köpare har du undersökningsplikt när du köper ett hus enligt jordabalken. Du kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. ... Du bör också själv titta igenom huset och testa så att saker och ting fungerar som de ska.

Vad ingår i dolda fel försäkring hus?

Gäller oftast bara bostadsbyggnaden. Försäkringsskyddet är i huvudsak begränsat till dolda fel som rör själva bostadsbyggnadens konstruktion. Vanligtvis finns det undantag eller begränsningar i försäkringen för fel i alla installationer för värme, vatten, el, sanitet, vitvaror, ventilation, radon, eldstad och skorsten.

Vad betyder fastigheten säljs med friskrivningsklausul?

En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare i så fall inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning från dolda fel gör ofta att köpesumman blir lägre.

Vem är köplagen till för?

När gäller köplagen? Alla köp av varor mellan privatpersoner, det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. Med varor menas lös egendom som till exempel bilar, kläder, vitvaror och möbler. När ett företag säljer varor till ett annat företag.

Vem företräder mäklaren?

Inom ramen för god fastighetsmäklarsed är det uppdragsgivarens, oftast säljarens, ekonomiska intressen som mäklaren särskilt ska ta hänsyn till. Enligt 3 kap. 11 § fastighetsmäklarlagen får mäklaren inte agera ombud för säljaren mot köparen eller köparen mot säljaren, men mäklaren får åta sig begränsade uppgifter.

Vad är avdragsgillt vid försäljning av bostadsrätt?

Som avdragsgilla försäljningsutgifter räknas utgifter som du har haft i samband med försäljningen, exempelvis: mäklararvode och annan försäljningsprovision. advokatkostnader. utgifter för värdering och besiktning.

Har köparen någon undersökningsplikt enligt köplagen?

Enligt köplagen har inte säljaren någon generell upplysningsplikt. ... Hur omfattande undersökningsplikten är beror till viss del på vilken information säljaren ger. Om säljaren exempelvis talar om att det kan finnas fukt i badrummet bör köparen göra en noggrannare undersökning. Då har köparen en utökad undersökningsplikt.

Vem betalar självrisk dolda fel-försäkring?

Om det fastställs att det handlar om ett dolt fel täcker försäkringen köparens krav på prisavdrag. Det finns dock begränsningar; oftast finns ett maxbelopp och försäkringsbolaget gör ofta ett avdrag för självrisk, det beloppet måste säljaren därför ta ur egen ficka och betala till köparen.

Vad är dolda fel på hus?

Ett dolt fel är något som fanns där redan när du köpte bostaden och som du inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

Varför har man friskrivningsklausul?

Friskrivning från dolda fel En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare i så fall inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning från dolda fel gör ofta att köpesumman blir lägre.

Vad är friskrivningsklausul värd?

En friskrivningsklausul gör att allt ansvar flyttas över på köparen. Detta kan gör att priset på bostaden blir lägre. Som potentiell köpare/spekulant blir man alltid lite misstänksam när en säljare vill friskriva sig från ansvar.

Vad är konsumentköplagen till för?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Har mäklare tystnadsplikt?

Fastighetsmäklaren bör iaktta sekretess och tystnadsplikt gällande konfidentiella uppgif- ter. Fastighetsmäklaren skall till exempel hantera kundernas personuppgifter korrekt och lagenligt. Ett undantag från tystnadsplikten utgör disponentens och myndigheternas rätt att få information om uppdragets existens.