:

När används förenklad delgivning?

Innehållsförteckning:

  1. När används förenklad delgivning?
  2. Hur fungerar delgivning?
  3. Vad menas med kungörelser?
  4. När ska man delges misstanke?
  5. Hur hittar man godkända bygglov?

När används förenklad delgivning?

24 § Förenklad delgivning får användas av en myndighet vid delgivning med den som är part eller har liknande ställning i ett mål eller ärende, om denne har fått information av myndigheten om att delgivningssättet kan komma att användas i målet eller ärendet.

Hur fungerar delgivning?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges. Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis.

Vad menas med kungörelser?

Kungörelse (även proklamation eller deklaration) kallas i offentligt svenskt språkbruk det massmedium, ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, som ska ses som rättsligt bindande, eller är av en sådan vikt att deras allmänna spridning anses önskvärd.

När ska man delges misstanke?

När förundersökningen kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för brott ska denne under nästa förhör underrättas om misstanke, se RB 23:18. Personen i fråga har således rätt att bli delgiven misstanke om brott först när han är skäligen misstänkt.

Hur hittar man godkända bygglov?

Man kan kontakta kommunens stadsbyggnadskontor. De har uppgifter om alla pågående och avslutade bygglovsärenden. Du behöver dock ta reda på fastighetsbeteckningen på den tomt du vill fråga om.