:

Vad är återvinningsvärde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är återvinningsvärde?
 2. Hur beräknas återvinningsvärdet?
 3. Vad betyder Nettoförsäljningsvärde?
 4. Hur gör man en nedskrivningsprövning?
 5. Vad är verkligt värde?
 6. Hur bokförs nedskrivningar?
 7. När ska en nedskrivning återföras?
 8. Vad är verkliga skulder?
 9. När ska en nedskrivning göras?
 10. Vilka tillgångar som ska redovisas till verkligt värde enligt IFRS?
 11. Hur räknar man ut verkligt eget kapital?

Vad är återvinningsvärde?

Återvinningsvärdet är det bästa ett bolag kan få ut av en tillgång, d.v.s. det högsta av: Vad tillgången kan säljas för, minus försäljningskostnaderna. Nyttjandevärdet, dvs nuvärdet av tillgångens framtida kassaflöde.

Hur beräknas återvinningsvärdet?

Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) och nyttjandevärdet enligt IAS 36. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden som förväntas kunna erhållas från en tillgång eller kassagenererande enhet.

Vad betyder Nettoförsäljningsvärde?

Varulager kan värderas med olika värderingsmetoder Ett varulager kan väljas att värderas på det verkliga värdet, återanskaffningsvärdet och anskaffningsvärdet. Det verkliga värdet kallas även för nettoförsäljningsvärdet och är en varas beräknade försäljningsvärde minus eventuella försäljningskostnader.

Hur gör man en nedskrivningsprövning?

K3:s regler om nedskrivningsprövningar Detta innebär att nedskrivningsbehov ska prövas för minsta identifierbara kassagenererande enhet och att det avkastningskrav som ska tillämpas är ett objektivt marknadsmässigt avkastningskrav på eget kapital.

Vad är verkligt värde?

Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Vill du förvissa dig om att du använder det lägsta möjliga värdet ska du räkna på båda sätten, vilket programmets funktion för lagervärdering också ger stöd för.

Hur bokförs nedskrivningar?

En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras. En återföring av en nedskrivning bokförs på motsatt sätt jämfört med hur en nedskrivning bokförs.

När ska en nedskrivning återföras?

5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående. Nedskrivningar ska återföras när det inte längre finns skäl för dem.

Vad är verkliga skulder?

Koncernens Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av Leverantörsskulder och Övriga kortfristiga skulder i balansräkningen. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när Koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.

När ska en nedskrivning göras?

Vid utrangeringar, t. ex. på grund av att en anläggningstillgång stulits, brunnit upp, förstörts, skrotats eller på annat sätt tagits ut ur verksamheten, ska nedskrivning göras med det oavskrivna restvärdet. Eventuell försäkringsersättning utgör en separat affärshändelse.

Vilka tillgångar som ska redovisas till verkligt värde enligt IFRS?

En värdering till verkligt värde förutsätter att en finansiell eller icke-finansiell skuld eller företagets egetkapitalinstrument (t. ex. egetkapitalinstrument som utfärdas som ersättning i ett rörelseförvärv) överlåts till en marknadsaktör vid värderingstidpunkten.

Hur räknar man ut verkligt eget kapital?

Eget kapital= Det kapital som ägarna har förräntningskrav på. Sysselsatt kapital= Det sammanlagda kapitalet med förräntningskrav (vanligtvis ek samt räntebärande skulder).