:

Hur stor tomt för att stycka?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor tomt för att stycka?
  2. Får man stycka av en jordbruksfastighet?
  3. Hur stor ska en skogsfastighet vara?
  4. Kan grannar överklaga avstyckning?
  5. Vad räknas som bebyggd tomt?
  6. Hur går en avstyckning av tomt till?
  7. Kan det vara problematiskt att minska en Skogsfastighets omfång?
  8. Kan grannar överklaga bygglov?
  9. Vad får man göra på obebyggd tomt?

Hur stor tomt för att stycka?

Det är inte tomtens storlek som avgör om du får stycka av. Tomten ska vara lämplig för ändamålet och ett förhandsbesked om bygglov krävs innan du kontaktar Lantmäteriet. Ett förhandsbesked om bygglov kräver inte en färdig husritning.

Får man stycka av en jordbruksfastighet?

Avstyckning innebär att mark avskiljs från en fastighet. Den avskilda marken blir sedan en ny fastighet. ... Det är inte heller ovanligt att man på grund av gåva av fastighet vill genomföra en avstyckning. Det kan exempelvis handla om avstyckning av jordbruksfastighet, skogsfastighet eller tomt.

Hur stor ska en skogsfastighet vara?

En nybildad skogsfastighet måste enligt fastighetsbildningslagen vara lämplig för sitt ändamål och kunna producera ca 200 m3sk per år. Dvs en fastighet med en snittbonitet (växtlighet) på 5 m3sk/ha och år måste ha en totalareal på ca 40 ha. Dock finns undantag.

Kan grannar överklaga avstyckning?

Överklagas inget beslut kommer avstyckningen att registreras i fastighetsregistret och i en digital registreringskarta. En förrättningsakt med handlingar som varit relevanta för processen skickas sedan ut till den som angetts som mottagare av förrättningsakten i ansökan.

Vad räknas som bebyggd tomt?

En tomt är mark som är bebyggd med byggnader och marken i anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas ändamål. ... Det är endast byggnader på allmän plats som inte har någon tomt.

Hur går en avstyckning av tomt till?

Att stycka av en tomt innebär att en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det är Lantmäteriet som genomför en avstyckning, genom en sk. lantmäteriförrättning. För det tar man betalt per timma.

Kan det vara problematiskt att minska en Skogsfastighets omfång?

En fastighetsbildning ska ha lämpliga ändamål och hänsyn ska tas till läget, omfång och andra faktorer. I 3 kap 7 § finns en specialregel för skogsfastigheter. Om en skogsfastighet ska delas måste får delningen inte leda till att möjligheten att bruka skogen försämras i betydande grad.

Kan grannar överklaga bygglov?

- Det finns inget krav på att dina grannar ska höras om det ansökta bygglovet inte strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Men trots detta har grannarna rätt att överklaga beslutet, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Vad får man göra på obebyggd tomt?

Krav på obebyggda tomter som ska bebyggas Dessutom finns krav på friyta för lek och utevistelse på tomten eller i närheten. Detta gäller om det som ska byggas är bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet.