:

Är avskrivning på uppskrivning avdragsgill?

Innehållsförteckning:

  1. Är avskrivning på uppskrivning avdragsgill?
  2. Vad är en uppskrivning?
  3. Varför uppskrivningsfond?
  4. Får man lov att skriva upp värdet på en anläggningstillgång?
  5. Vad menas med tillförlitligt och bestående värde?
  6. Hur fungerar uppskrivningsfond?
  7. Vad menas med bestående värde?

Är avskrivning på uppskrivning avdragsgill?

Uppskrivning får göras till taxeringsvärdet. Effekten av en uppskrivning av byggnad och mark blir att de skattemässiga värdena inte överensstämmer med de redovisade värdena. Detta får dock inga skattemässiga effekter eftersom avskrivning av byggnad tillhör det frikopplade området.

Vad är en uppskrivning?

En uppskrivning inom redovisning innebär att materiella eller finansiella anläggningstillgångar får skrivas upp till ett större värde om de har ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger det värde som är bokfört. Immateriella anläggningstillgångar får alltså inte skrivas upp.

Varför uppskrivningsfond?

Uppskrivningsfonden ingår i bundet eget kapital och när en uppskrivning sker sätter man in det uppskrivna beloppet i uppskrivningsfonden. Uppskrivningsfonden får användas om bolaget vill täcka förluster eller öka aktiekapitalet via så kallat fondemission. Uppskrivningar får inte påverka bolagets resultat.

Får man lov att skriva upp värdet på en anläggningstillgång?

För att man ska göra en uppskrivning av anläggningstillgången krävs att tillgången har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligen överstiger det bokförda värdet, med hänsyn tagen till avskrivningar och nedskrivningar. Anläggningstillgången får skrivas upp till högst detta högre värde (4 kap. 6 § ÅRL).

Vad menas med tillförlitligt och bestående värde?

Inom redovisning innebär en uppskrivning att materiella eller finansiella anläggningstillgångar, som har ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger det bokförda värdet med ett väsentligt belopp, får skrivas upp till detta högre värde. Immateriella anläggningstillgångar får inte skrivas upp.

Hur fungerar uppskrivningsfond?

Uppskrivningsfonden är en post i balansräkningen för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, och ingår i bundet eget kapital. Vid uppskrivning sätter man av det uppskrivna beloppet till uppskrivningsfonden, för att uppskrivningen inte ska påverka bolagets resultat.

Vad menas med bestående värde?

Inom redovisning innebär en uppskrivning att materiella eller finansiella anläggningstillgångar, som har ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger det bokförda värdet med ett väsentligt belopp, får skrivas upp till detta högre värde.