:

När bekräftar man faderskap?

Innehållsförteckning:

  1. När bekräftar man faderskap?
  2. Vart bekräftar man faderskap?
  3. Måste man ange fadern?
  4. När måste man ha bestämt namn?

När bekräftar man faderskap?

För de föräldrar som så önskar finns möjlighet att påbörja fastställande av faderskap/föräldraskap tidigast 2 månader innan barnet föds. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

Vart bekräftar man faderskap?

En faderskapsbekräftelse genom socialnämnd kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen.

Måste man ange fadern?

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt att veta vilka sina biologiska föräldrar är. Om inte någon far kan fastställas vid ett barns födsel, är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem barnets far är och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § föräldrabalken).

När måste man ha bestämt namn?

Du som vårdnadshavare ansöker om förnamn och efternamn för ditt nyfödda barn. Det ska du göra inom tre månader från barnets födelse. Barnet måste ha minst ett förnamn och ett efternamn. Om du har fått barn utomlands gäller andra regler.