:

Är förhandsavgörande bindande?

Innehållsförteckning:

 1. Är förhandsavgörande bindande?
 2. Vem kan begära förhandsavgörande?
 3. Var regleras förhandsavgörande?
 4. Vilka regler gäller för inhämtande av förhandsavgörande från EG domstolen?
 5. När är Högsta förvaltningsdomstolen skyldig att hämta in ett förhandsavgörande?
 6. Vem kan begära in ett förhandsavgörande från EU-domstolen?
 7. När måste man begära förhandsavgörande?
 8. I vilka frågor bestämmer EU?
 9. Vad är en rättspraxis?
 10. Vem kan klaga till Europadomstolen?
 11. I vilka frågor bestämmer EU över oss svenskar ge några exempel?
 12. Vilka lagar bestämmer EU?
 13. Vad menas med domstolspraxis?
 14. Vad är rättslig praxis?
 15. När kan man klaga till Europadomstolen?
 16. Kan man anmäla en domstol?
 17. Vilka är EUS viktigaste frågor?
 18. Hur stiftas en lag inom EU?
 19. Vem bestämmer vad Sverige ska tycka i EU?

Är förhandsavgörande bindande?

Förhandsavgörande är ett bindande avgörande från EU-domstolen om hur en EU-rättslig bestämmelse ska tolkas. När en nationell domstol ska ta ställning till en EU-rättslig fråga bör de begära ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen vid oklarhet om hur rättsakterna ska tolkas.

Vem kan begära förhandsavgörande?

Vem får begära förhandsavgörande? ... Medlemsstaternas domstolar kan vända sig till EU-domstolen med en fråga om tolkningen eller giltigheten av unionsrätten när de anser att ett förhandsavgörande från EU-domstolen i denna fråga är nödvändigt för att kunna döma i saken (se artikel 267 andra stycket FEUF).

Var regleras förhandsavgörande?

Ett förhandsavgörande är ett bindande beslut som EU-domstolen utfärdar på begäran av en nationell domstol i en av unionens medlemsstater om tolkningen av unionsrätten. ... De nationella domstolarna kan, och i vissa fall måste, begära ett förhandsavgörande från domstolen i mål där unionsrätten är tillämplig.

Vilka regler gäller för inhämtande av förhandsavgörande från EG domstolen?

Regeringen föreslår att det införs en bestämmelse om att de högsta domstolsinstanserna i vissa fall skall motivera sitt ställningstagande i fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen.

När är Högsta förvaltningsdomstolen skyldig att hämta in ett förhandsavgörande?

Avgörande för frågan om en domstol omfattas av skyldigheten enligt EG-fördraget att begära förhandsavgörande är att det inte ”finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning” mot dess avgöranden.

Vem kan begära in ett förhandsavgörande från EU-domstolen?

Vem får begära förhandsavgörande? 9. Enligt artikel 267 FEUF får i princip samtliga domstolar i medlemsstaterna, under förutsättning att de ska fälla avgörande inom ramen för ett förfarande som är avsett att leda till ett avgörande av rättskipnings karaktär, begära förhandsavgörande från EU-domstolen.

När måste man begära förhandsavgörande?

Skyldighet att begära förhandsavgörande föreligger endast för unionsrättsliga tolkningsfrågor medan tillämpningen av unionsrätten enkom ligger inom den nationella domstolens behörighet. Ett skolboksexempel på en fråga som rör tillämpningen av unionsrätten är huruvida en specifik åtgärd är proportionerlig.

I vilka frågor bestämmer EU?

Tolkar lagen och reder ut tvister. EU-domstolen är EU:s egen domstol. Den ser till att EU:s lagar används på samma sätt i alla medlemsländer. Domstolen ska också lösa tvister inom EU, kontrollera att lagar har tillkommit på rätt grunder och hjälpa medlemsländernas nationella domstolar att tolka EU:s lagar.

Vad är en rättspraxis?

Den kunskap om gällande rätt som kan utläsas från domskäl från de högre domstolarna. I svensk rätt är framförallt Högsta domstolen en viktig källa för rättspraxis.

Vem kan klaga till Europadomstolen?

Europadomstolen kan ta emot klagomål från bl. a. enskilda personer som anser att deras fri- och rättigheter enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller enligt något av tilläggsprotokollen blivit kränkta.

I vilka frågor bestämmer EU över oss svenskar ge några exempel?

EU-länderna bestämmer till exempel själva om inkomstskatter, barnbidrag, pensioner, skolan samt hälso- och sjukvården. I sådana frågor är det medlemsländernas egna regeringar och nationella parlament som äger rätten att ta beslut. EU beslutar inte om skatter, skola och hälso- och sjukvård.

Vilka lagar bestämmer EU?

Fem lagar att välja mellan
 • Förordning. En EU-lag som gäller på exakt samma sätt i alla EU-länder. ...
 • Direktiv. Ett direktiv är en lag som sätter upp ett mål som ska uppnås. ...
 • Beslut. Beslut riktar sig ofta speciellt till en eller flera personer, företag eller organisationer. ...
 • Rekommendationer och yttranden.

Vad menas med domstolspraxis?

# Domstolspraxis: När en domstol tillämpat en rättsregel från en. lagtext i ett konkret fall får detta en viss prejudicerande effekt -- efterföljande domstolar kommer att döma efterföljande liknade fall på samma sätt.

Vad är rättslig praxis?

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses vara en rättskälla och således utgöra vägledning för avgöranden av kommande fall. Ett rättsfall vars avgörande blir rättspraxis kallas prejudikat. ... En domstol förutsätts med andra ord döma lika i lika fall.

När kan man klaga till Europadomstolen?

Finns det någon tidsgräns efter det domslut som skall överklagas? Klagomålet/ansökan måste ha inkommit till Europadomstolen inom sex månader efter det att inhemsk slutinstans avgjort saken (i vissa fall sex månader efter det att du eller din advokat delgivits den sista instansens beslut).

Kan man anmäla en domstol?

Klaga till Europadomstolen Om du försökt få rättelse inom Sverige genom att utnyttja de möjligheter som finns att överklaga myndigheters och domstolars beslut, kan du gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.

Vilka är EUS viktigaste frågor?

EU:s politikområden
 • Energi.
 • Folkhälsa.
 • Näringsliv och industri.
 • Forskning och innovation.
 • Handel.
 • Humanitärt bistånd och civilskydd.
 • Inre marknad.
 • Jordbruk.

Hur stiftas en lag inom EU?

EU fattar främst sina beslut enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare ”medbeslutandeförfarandet”). Det betyder att det folkvalda Europaparlamentet måste godkänna EU:s lagstiftning tillsammans med ministerrådet (de 27 EU-ländernas regeringar).

Vem bestämmer vad Sverige ska tycka i EU?

Regeringen diskuterar med riksdagens EU-nämnd. När alla är överens vet den svenska minister som ska förhandla om lagförslaget i EU:s ministerråd vad Sverige tycker om frågan och kan framföra det på EU-nivå.