:

Hur bokförs upplupen kostnad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs upplupen kostnad?
  2. Hur bokföra Löneskuld?
  3. Hur används konto 1790?
  4. Vad menas med Interimsskuld?
  5. Vad betyder det när man Periodiserar sitt matintag?
  6. Hur bokför man upplupna semesterlöner?
  7. Vad är 1790 för konto?

Hur bokförs upplupen kostnad?

En upplupen kostnad klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en kortfristig skuld och bokförs normalt i kontogrupp 29. En upplupen kostnad återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna kostnaden i kontogrupp 29.

Hur bokföra Löneskuld?

I detta fall bokförs lönen i bokslutet genom debitering av lönekontot och kreditering av kontot för upplupna kostnader. För delägaren realiseras lönen som skattepliktig inkomst det skatteår under vilket lönen bokförts som skuld i bolagets bokföring, om bolaget är solvent vid tidpunkten då skulden bokförs.

Hur används konto 1790?

Under detta huvudkonto (1790) bokförs Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som inte kan hänföras till de övriga huvudkonton (1710-1780) under under kontogrupp 17. Det finns inga exempel underkonton, utan man får skapa egna underkonton (exempelvis 1791 osv) utifrån behov och den verksamhet som bedrivs.

Vad menas med Interimsskuld?

Interimsskulder. Interimsskulder är förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader är tjänster och resurser som har nyttjats men ännu inte fakturerats eller betalts. Exempel på en förutbetald intäkt är abonnemang och prenumerationer.

Vad betyder det när man Periodiserar sitt matintag?

Periodisering är grundläggande bokföring Det betyder att inkomster ska tas upp som intäkter under den period som de faktiskt intjänas, även om betalningen sker under en annan period. På samma sätt ska utgifter tas upp som kostnader under den period som de förbrukas, även om betalning genomförs under en annan period.

Hur bokför man upplupna semesterlöner?

Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner. Vid samma tillfälle ska också arbetsgivaravgifterna på den upplupna semesterersättningen kostnadsföras på konto [7519], Sociala avgifter för semester och löneskulder, och skuldföras på konto [2940], Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter.

Vad är 1790 för konto?

Upplupna intäkter bokför du i balansräkningen på konto 1790 (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter).