:

Vad är en m3sk värd?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en m3sk värd?
  2. Hur värderas jordbruksfastighet?
  3. Hur beräknas virkesförråd?

Vad är en m3sk värd?

Traditionellt rapporteras priser på skogsfastigheter i kronor per skogskubikmeter, senast låg de från 215 upp till 541 kr/m3sk i olika regioner, med medelvärdet 368 kr/m3sk för landet.

Hur värderas jordbruksfastighet?

Arrondering, boniteten och belägenhet är faktorer som har stor påverkan på värderingen. För åkermark är det markens beskaffenheter som värderas, inte värdet på grödan vid köptillfället. Ekonomibyggnader kan vara svårare att sätta ett värde på när en ny köpare tar över. De har ju sitt värde i driften.

Hur beräknas virkesförråd?

För att veta virkesförrådet exakt behöver du mäta alla träd. Här kan du i stället grovt skatta förrådet med en stickprovsmätning av i första hand grundyta och övre höjd. Se filmen. Tabeller och funktioner finns för trädslagsrena bestånd av tall och gran högre än 10 meter, ungskog av barr samt björk, ek och bok.