:

Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?
  2. När utses konkursförvaltare?
  3. Vad krävs av borgenären om gäldenären bestrider konkursansökan?
  4. När är konkursen avslutad?
  5. Är det lagligt att driva ett konkursbo vidare som företag?

Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

När utses konkursförvaltare?

Tingsrätten utser en konkursförvaltare När det är klart redovisar konkursförvaltaren sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.

Vad krävs av borgenären om gäldenären bestrider konkursansökan?

9 § Borgenär, som söker gäldenären i konkurs, skall vid ansökningen lämna uppgift om sin fordran och de omständigheter i övrigt på vilka han grundar yrkandet. Han skall även i huvudskrift eller avskrift bifoga de handlingar han vill åberopa.

När är konkursen avslutad?

Om tillgångarna är större än skulderna Om det visar sig att det finns mer tillgångar än skulder ska företaget gå i likvidation i samband med att konkursen avslutas. Det innebär att även vid en konkurs med överskott ska företaget avvecklas.

Är det lagligt att driva ett konkursbo vidare som företag?

Således får inte ett företag fortsätta sälja varor om företaget har försatts i konkurs och man har tillsatt en konkursförvaltare. En konkursförvaltare kan däremot bestämma att konkursboet ska fortsätta sälja varor, men inte konkursgäldenären.