:

Kan man gå ur styrelse?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man gå ur styrelse?
  2. Har en ordförande rösträtt?
  3. Vad förväntas av en suppleant?
  4. Får styrelseledamot rösta på årsmöte?

Kan man gå ur styrelse?

Anmäl egen avgång Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare ska du anmäla det till styrelsen. Har du valts av någon annan än bolagsstämman ska du också anmäla din avgång ur styrelsen till den. Du anmäler din avgång på verksamt.se.

Har en ordförande rösträtt?

Om alla styrelseledamöter är närvarande under styrelsemötet, har ordföranden utslagsröst ifall det skulle bli lika i en röstning. Ordförande får dock inte rösta alls i situationer då denne är jävig.

Vad förväntas av en suppleant?

| Suppleantens roll är att träda in för en ordinarie ledamot när denne inte närvarar vid styrelsemötet. Dessa kan även finnas med vid styrelsemöten och ha yttranderätt även när de inte tjänstgör, men det är upp till varje styrelse att besluta om.

Får styrelseledamot rösta på årsmöte?

Huvudregeln är att varje röst ger lika rätt men att annat kan bestämmas i stadgarna. Du uppger att ni i era stadgar har givit varje medlem (klubb) två röster vardera. Om stadgarna inte innehåller någon ytterligare bestämmelse om rösträtt så ska inte styrelseledamöterna också ges rösträtt.