:

Hur ska förändring i eget kapital redovisas enligt ÅRL och K3?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska förändring i eget kapital redovisas enligt ÅRL och K3?
  2. Hur räknar man ut minoritetsintresse?
  3. Vilka noter är obligatoriska i K3?
  4. Vad är ställda säkerheter och eventualförpliktelser?
  5. Är förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samma sak?
  6. Vad är minoritetsintressen?

Hur ska förändring i eget kapital redovisas enligt ÅRL och K3?

Med förändring i eget kapital menas att företaget ska beskriva hur eget kapital har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret. Dessa förändringar ska specificeras i egen räkning (K3 och IFRS) eller i not (K3 och K2).

Hur räknar man ut minoritetsintresse?

Begreppet minoritetsintresse används som rubrik för den del av det egna kapitalet som hör till minoritetsägarna. Minoritetsintresse = minoritetens ägarandel x dotterbolagets egna kapital.

Vilka noter är obligatoriska i K3?

K3: årsredovisning och koncernredovisning Noterna ska, enligt BFNAR 2012:1 punkt 8.2, normalt presenteras i följande ordning: Redovisningsprinciper och värderingsprinciper. Uppskattningar och bedömningar. Tilläggsupplysningar till poster i den ordning respektive post redovisas i resultat- och balansräkning.

Vad är ställda säkerheter och eventualförpliktelser?

Ställda säkerheter är säkerheter som bolag kan använda som garanti för en skuld, en eventualförpliktelse eller en avsättning. Det kan exempelvis handla om att bolaget har fått ett lån beviljat för att köpa en fastighet, då kanske bolaget har använt den som pant hos banken och detta kallas för fastighetsinteckning.

Är förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samma sak?

Förvaltningsberättelse är en översikt Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, en revisionsberättelse samt en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska innehålla sådant som inte kan återges i balansräkningen och resultaträkningen.

Vad är minoritetsintressen?

Minoritetsintresse. Minoritetsintresse uppstår då företag X inom en koncern inte äger företag Y till hundra procent.