:

Hur blir ett prejudikat till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir ett prejudikat till?
 2. Vilket rättsligt värde har ett prejudikat?
 3. Vad gör högsta domstol?
 4. Är Kammarrättsdomar prejudicerande?
 5. Måste man följa prejudikat?
 6. Vad gör HD?
 7. Hur vet man om en dom är prejudicerande?
 8. Hur hittar man prejudikat?
 9. Vad är Rättskällevärde?
 10. Vad påverkar Prejudikatvärdet?
 11. Vilka uppgifter har Sveriges domstolar?
 12. Hur länge sitter man i HD?
 13. Vad är HD juridik?
 14. När blir en dom prejudicerande?

Hur blir ett prejudikat till?

Ett prejudikat är en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet som för framtida avgöranden, beslut eller ärenden med likartade omständigheter uppfattas som en regel och blir vägledande. ... Prejudikatvärde är ett begrepp som används för att förklara i vilken mån en domstol ska ta hänsyn till en tidigare dom.

Vilket rättsligt värde har ett prejudikat?

Ett prejudikat är inte juridiskt bindande på samma sätt som den av riksdagen stiftade lagen, utan prejudikat har i Sverige i regel setts som exempel eller rättspraxis; men det råder inte någon full konsensus. Normalt ses ett prejudicerande rättsfall som något som visar hur lagen skall användas i praktiken.

Vad gör högsta domstol?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden, s.k. prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Är Kammarrättsdomar prejudicerande?

Domar i Högsta Förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten) är prejudicerande, vilket innebär att de blir vägledande för hur lagstiftningen ska tolkas, därför måste exempelvis Försäkringskassan följa resultatet av dessa domar.

Måste man följa prejudikat?

I takt med att prejudikat blir en viktigare rättskälla finns behov av att bättre förstå hur prejudikat fungerar som rättskälla i svensk rätt. ... Kravet att domare ska följa prejudikat är inte konstigare än kravet att de ska tillämpa etablerade rättskällor, av vilka rättspraxis är en.

Vad gör HD?

Högsta domstolen är den sista instansen i brottmål, som mordmål, men också i vissa andra mål. Civilmål, som rättegångar om skulder eller vårdnad, har HD som sista instans.

Hur vet man om en dom är prejudicerande?

Hur vet man när en dom är ett prejudikat? ... Att en dom är prejudicerande innebär att dess domar ska vara vägledande för underinstanserna. Domarna från Högsta domstolar publiceras i Nytt juridiskt arkiv (NJA). Där förses de med ett nummer där "NJA" ingår.

Hur hittar man prejudikat?

I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande. Domstolarna avgör själva om ett avgörande är vägledande eller inte. Beslut från vissa myndigheter kan vara vägledande om beslutet inte kan överklagas och om beslutet har betydelse för allmänheten.

Vad är Rättskällevärde?

Ett avgörande från en underinstans (som faller inom samlingsbegreppet "rättspraxis"), kan således inte anses ha ett högre rättskällevärde än ett förarbete. Däremot kan ett avgörande från en högsta instans (som också faller inom samlingsbegreppet "rättspraxis"), anses ha ett högre rättskällevärde än ett förarbete.

Vad påverkar Prejudikatvärdet?

Att en skiljaktig mening förekommer i ett avgörande ökar ofta prejudikatvärdet, eftersom den skiljaktiga meningen kontrasterar majoritetens mening och därmed tydliggör den. Att majoriteten är svag påverkar i och för sig inte prejudikatvärdet.

Vilka uppgifter har Sveriges domstolar?

I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Hur länge sitter man i HD?

I Sverige tjänstgör justitieråden ”tills vidare”, till skillnad från domare i Europadomstolen, som sitter i nio år och inte kan väljas om. I Sverige är tjänsten som domare i HD dock mer lik andra höga tjänstemannaposter. Det är således inte ovanligt att domare i HD går vidare till något annat jobb.

Vad är HD juridik?

Förkortning för högsta domstolen.

När blir en dom prejudicerande?

Ja, i princip alla domar från Högsta domstolen är prejudicerande. Att en dom är prejudicerande innebär att dess domar ska vara vägledande för underinstanserna. ... Detta innebär att underinstanserna från och med då bör förhålla sig till den senare domen från Högsta domstolen och inte till den tidigare.