:

Vad gör en revisor i en samfällighet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en revisor i en samfällighet?
  2. Vem kan vara revisor i en ideell förening?
  3. Måste en ideell förening ha en revisor?
  4. Kan en styrelsemedlem vara revisor?

Vad gör en revisor i en samfällighet?

En revision i en förening innebär alltid att man kontrollerar bokföringen och verifikationerna samt tittar på styrelseprotokollen. Många uppfattar det som att detta är revisorernas enda uppgift. Men föreningens stadgar säger bland annat att revisorerna också skall granska styrelsens förvaltning.

Vem kan vara revisor i en ideell förening?

Föreningen ska ha en auktoriserad revisor om minst två av de följande förutsättningarna är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren: mer än 50 anställda i medeltal. mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Måste en ideell förening ha en revisor?

Behöver en ideell förening en auktoriserad revisor? Ni behöver en auktoriserad revisor om ni uppfyller mer än ett av följande villkor: Föreningen har i genomsnitt fler än 50 anställda. Föreningen har tillgångar i balansräkningen eller skulder inklusive eget kapital på mer än 40 miljoner kronor.

Kan en styrelsemedlem vara revisor?

Bostadsrättsföreningar ska ha minst en revisor. Det kan vara lämpligt att välja en eller flera revisorssuppleanter. ... Revisorerna väljs på föreningsstämman. Eftersom revisorerna ska granska styrelsens förvaltning kan föreningen inte skriva in i stadgarna att styrelsen ska ha rätt att utse revisorer.