:

Vilken lag är tystnadsplikt?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken lag är tystnadsplikt?
  2. Har barnmorskor tystnadsplikt?
  3. Vad är det lägsta straffet för brott mot tystnadsplikten?
  4. Vad tycker ni om BUP?
  5. Kan sekretess råda mellan föräldrar och barn?

Vilken lag är tystnadsplikt?

Regelverket. Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat). För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF.

Har barnmorskor tystnadsplikt?

Dina uppgifter skyddas Det betyder att alla läkare, sjuksköterskor och administrativ personal har tystnadsplikt. Det har också tolkar och översättare som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården. Tystnadsplikt gäller även dem som arbetar på apotek.

Vad är det lägsta straffet för brott mot tystnadsplikten?

Den som bryter mot sekretesslagens bestämmelser och lämnar ut sekretessbelagda uppgifter - muntligt, skriftligt eller på annat sätt - dömes för brott mot sekretesslagen till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet begås av oaktsamhet dömes till böter.

Vad tycker ni om BUP?

BUP behandlar barn och ungdomar som till exempel är deprimerade eller har ångest. Om man funderar på om livet är värt att leva eller om vardagen blir svår att hantera kan man få behandling på BUP.

Kan sekretess råda mellan föräldrar och barn?

Sekretess innebär enligt 3:1 OSL ett förbud att röja en uppgift. I 12:3 OSL regleras ett barns rätt till sekretess i förhållande till sina vårdnadshavare och uvudregeln är att sekretess till skydd för barnet ska gälla även mot vårdnadshavaren.