:

Vad är syftet med årsbokslut?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är syftet med årsbokslut?
  2. Vad gör man vid bokslut?
  3. Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?
  4. Vad är en årsredovisning och vad måste den innehålla?

Vad är syftet med årsbokslut?

Alla företag ska minst en gång per år upprätta ett årsbokslut. Syftet med ett bokslut är att ge en bild av ditt företags ekonomiska ställning vid årets slut. Man gör en beräkning som värderar alla tillgångar och skulder vid just detta tillfälle.

Vad gör man vid bokslut?

Guide för att göra bokslut och årsredovisning
  • Steg 1: Förberedelser inför bokslutet. ...
  • Steg 2: Gå igenom balanskonton. ...
  • Steg 3: Bokslutsdispositioner. ...
  • Steg 4: Beräkna och bokför skatt på årets resultat. ...
  • Steg 5: Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning.

Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?

Årsredovisning upprättas enligt reglerna i K2, Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), eller K3, Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Ett årsbokslut är en sammanställning av räkenskapsåret bestående av en resultaträkning, en balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar.

Vad är en årsredovisning och vad måste den innehålla?

En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.