:

Hur många år tar det att ändra en grundlag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många år tar det att ändra en grundlag?
  2. Har en grundlag ändrats i Sverige?
  3. Vilka inskränkningar finns det i den svenska yttrandefriheten?
  4. Är det över huvud taget möjligt att ändra mandatperioden för de folkvalda och i så fall hur?
  5. Vilka lagar har vi som sätter gränser för din yttrandefrihet?

Hur många år tar det att ändra en grundlag?

Därutöver finns det även en huvudregel om att det måste gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet om grundlagsändring först anmäldes i riksdagens kammare och att riksdagsval (som skulle vara att anse som det mellanliggande valet mellan de två likalydande besluten) hålls.

Har en grundlag ändrats i Sverige?

Den 24 november togs det andra riksdagsbeslutet om att genomföra de största förändringarna på över 35 år i våra grundlagar. Grundlagsändringarna har varit vilande i väntan på val sedan våren 2010. Statsministern stöd i riksdagen prövas efter varje val genom en obligatorisk omröstning. ...

Vilka inskränkningar finns det i den svenska yttrandefriheten?

Lagar. Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Är det över huvud taget möjligt att ändra mandatperioden för de folkvalda och i så fall hur?

Är det över huvud taget möjligt att ändra mandatperioden för de folkvalda och i så fall hur? ... Det är alltså omöjligt att ändra mandatperioden då det även framgår av RF 12:10 att inom lagprövning får en bestämmelse som står i strid med en bestämmelse i grundlag ej tillämpas.

Vilka lagar har vi som sätter gränser för din yttrandefrihet?

I Regeringsformen, som är svensk grundlag, står exempelvis att yttrandefrihet är ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”.