:

Vad är jämkning bodelning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är jämkning bodelning?
  2. Vad är jämkning sambo?
  3. Hur länge måste man vara gift för att få hälften?
  4. Vad är skillnaden på bouppteckning och bodelning?
  5. Vad är en Dödsboutredning?

Vad är jämkning bodelning?

Om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är orimligt att en make tvingas lämna ifrån sig egendom till den andre maken, ska bodelningen jämkas så att den maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Detta kallas skevdelning.

Vad är jämkning sambo?

Genom jämkning kan justering av bodelningen göras på så sätt att en sambo får behålla mer eller allt av sin samboegendom. Jämkning får ske om likadelningen framstår som oskälig särskilt med hänsyn till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Hur länge måste man vara gift för att få hälften?

Med kortvarigt äktenskap menas äktenskap som varat i mindre tid än fem år. Jämkningen sker schablonmässigt och kopplas till äktenskapets längd i förhållande till fem år: om äktenskapet varat i 1 år medför jämkning enligt 12:1 äktenskapsbalken att endast en femtedel av vardera makens giftorättsgods delas på.

Vad är skillnaden på bouppteckning och bodelning?

Bouppteckningen är den handling som visar den avlidnes tillgångar och skulder och är grunden till bodelningen. Bouppteckningen visar också vilka som har rätt till arv. Vid bodelningen ingår giftorättsgods alternativt samboegendom beroende på om den avlidne var gift eller sambo.

Vad är en Dödsboutredning?

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. Socialnämnden kan göra en dödsboanmälan till Skatteverket om dödsboets tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.