:

Vad är en förteckning vid start av ett helt nytt uppdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en förteckning vid start av ett helt nytt uppdrag?
 2. Vad ingår i förvaltarskap?
 3. Hur redovisar en god man?
 4. När ska förteckningen skickas in till Överförmyndarförvaltningen?
 5. Vem behöver förmyndare?
 6. Vad ingår i uppdraget som god man?
 7. Hur mycket får man när man är god man?
 8. Hur mycket får man betalt för att vara god man?
 9. Är förvaltare och god man samma sak?
 10. Vad innebär det att vara förmyndare?
 11. Vad säger lagen om förvaltarskap?
 12. Varför får man en förvaltare?

Vad är en förteckning vid start av ett helt nytt uppdrag?

Förteckningen är utgångspunkten för din redovisning av uppdraget och därför är det viktigt att det blir rätt belopp och rätt datum. Samtliga tillgångar och eventuella skulder som huvudmannen har per förordnandedagen ska redovisas i förteckningen. Samtliga uppgifter ska styrkas med verifikat.

Vad ingår i förvaltarskap?

Förvaltarskapet består av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett förvaltarskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination med godmanskap eller bara en del i kombination med godmanskap. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre delarna.

Hur redovisar en god man?

Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

När ska förteckningen skickas in till Överförmyndarförvaltningen?

Som god man eller förvaltare är du enligt lag skyldig att redovisa din huvudmans ekonomi. Inom två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden. Du ska också före 1 mars varje år lämna in en årsredovisning – så kallad årsräkning.

Vem behöver förmyndare?

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare. Om du är vårdnadshavare ska du ansvara för den omyndiges personliga förhållanden.

Vad ingår i uppdraget som god man?

En god mans uppdrag En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Hur mycket får man när man är god man?

En God man i Sverige tjänar i snitt 27 900 kr i månadslön. Lönen för en God man kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur mycket får man betalt för att vara god man?

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt uppdrag och inte en anställning, det betyder att du inte får lön för ditt uppdrag utan ett arvode som ska vara skäligt utifrån hur krävande och svårt uppdraget är. I arvodet ingår även sociala avgifter och kostnadsersättning.

Är förvaltare och god man samma sak?

Om det inte är tillräckligt att en person har en god man som biträde kan tingsrätten i stället utse en förvaltare. Förvaltarens uppgifter är i huvudsak samma som den gode mannens.

Vad innebär det att vara förmyndare?

Föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn är i de flesta fall också förmyndare. En förmyndare förvaltar barnets tillgångar och ska redovisa till överförmyndarnämnden om barnet har stora tillgångar eller fast egendom.

Vad säger lagen om förvaltarskap?

Lag (1994:1433). 4§ Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.

Varför får man en förvaltare?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.