:

Vad är Konsumentverkets roll när det gäller Försäkringsdistributörer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Konsumentverkets roll när det gäller Försäkringsdistributörer?
 2. Vad gör Konsumenternas försäkringsbyrå?
 3. Vem får sälja försäkringar?
 4. Var kan du hitta lagregler kring försäkringar?
 5. Vilket övergripande syfte har lagen om Försäkringsdistribution?
 6. Vilka regler för information finns i försäkringsavtalslagen?
 7. Vad kan konsumentombudsmannen göra?
 8. Vad anses vara Försäkringsdistribution?
 9. Vem ger tillstånd för försäkringsförmedling?
 10. Vilka av följande situationer omfattas av lagen om Försäkringsdistribution?
 11. För vem gäller lagen om Försäkringsdistribution?
 12. Vad är ett huvudsakligt syfte med EU direktivet för Försäkringsdistribution?
 13. Vad täcker försäkringsavtalslagen?
 14. Vad innebär att du har ångerrätt?
 15. Vad är en konsument no?
 16. Vad kan Konsumentverket hjälpa till med?

Vad är Konsumentverkets roll när det gäller Försäkringsdistributörer?

Konsumentverket har tillsyn över den information som försäkringsdistributörer, såsom försäkringsbolag och försäkringsförmedlare, ger till konsumenter under förutsättning att informationen är kopplad till marknadsföringslagen.

Vad gör Konsumenternas försäkringsbyrå?

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå får du oberoende vägledning i frågor som rör försäkringar och pensioner. Vägledningen är kostnadsfri. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom försäkrings- och pensionsområdet och föra dem vidare till försäkringsbolag och myndigheter.

Vem får sälja försäkringar?

Försäkringsförmedlare, fysisk person eller juridisk person. Anknuten försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter eller vissa pensionsförsäkringar, fysisk person eller juridisk person. Sidoverksam försäkringsförmedlare, fysisk person eller juridisk person.

Var kan du hitta lagregler kring försäkringar?

Konsumentverket har tillsynsansvar för att konsumenter får rätt information innan de köper försäkringsprodukter. Vi utövar även tillsyn över marknadsföring av försäkringar samt avtalsvillkor för dem.

Vilket övergripande syfte har lagen om Försäkringsdistribution?

Det primära syftet med IDD är att harmonisera reglerna för försäkrings- och återförsäkringsdistribution inom EU. Därutöver att öka och förbättra kundskyddet oavsett distributionskanal samt att skapa sund konkurrens. IDD omfattar distribution av alla typer av försäkringar.

Vilka regler för information finns i försäkringsavtalslagen?

Försäkringsavtalslagen. Försäkringsavtalslagen innehåller regler om avtal som försäkringsbolagen måste följa, bland annat om premiebetalning, uppsägning av försäkring, information m m. Många regler är tvingande och de kan försäkringsbolaget inte avtala bort.

Vad kan konsumentombudsmannen göra?

Konsumentombudsmannen (KO) bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. Cecilia Tisell är konsumentombudsman. Konsumentombudsmannen jobbar för att företag ska följa lagarna och för att konsumenters rättigheter ska respekteras.

Vad anses vara Försäkringsdistribution?

Vad är försäkringsdistribution? Med försäkringsdistribution avses verksamhet som består i att ge råd om eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, ingå försäkringsavtal, eller bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

Vem ger tillstånd för försäkringsförmedling?

Den som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader.

Vilka av följande situationer omfattas av lagen om Försäkringsdistribution?

Alla företag som bedriver försäkringsdistribution omfattas av IDD, som exempelvis försäkringsföretag, försäkringsmäklare, försäkringsförmedlare samt marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet exempelvis biluthyrningsföretag och resebyråer.

För vem gäller lagen om Försäkringsdistribution?

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försäkringsdistribution som gäller för försäkringsförmedlare och försäkringsföretag.

Vad är ett huvudsakligt syfte med EU direktivet för Försäkringsdistribution?

Syftet med direktivet är att harmonisera de nationella bestämmelserna om försäkringsdistribution och återförsäkring i de olika EU-medlemsstaterna.

Vad täcker försäkringsavtalslagen?

Försäkringsavtalslagen. Försäkringsavtalslagen innehåller regler om avtal som försäkringsbolagen måste följa, bland annat om premiebetalning, uppsägning av försäkring, information m m. Många regler är tvingande och de kan försäkringsbolaget inte avtala bort.

Vad innebär att du har ångerrätt?

Tiden konsumenten har på sig att ångra köpet kallas för ångerfrist. Ångerfristen börjar löpa dagen efter konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter konsumenten ingick avtalet.

Vad är en konsument no?

En konsument är i biologin en organism i en ekologisk näringskedja som bryter ner och konsumerar biomassa för sin överlevnad. Konsumenterna kan därmed inte själva framställa någon näring. Detta till skillnad från producenten, som tillverkar biomassa från oorganiska ämnen.

Vad kan Konsumentverket hjälpa till med?

Konsumentverket har som mål att hållbar konsumtion ska bli enklare. Vår roll är att bygga och sprida kunskap kring vilka förutsättningar konsumenter har och hur de agerar. Genom vår upplysningstjänst Hallå konsument informerar vi konsumenter om mer hållbara val.