:

Måste man ha bygglov till växthus?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man ha bygglov till växthus?
  2. När behövs bygglov för växthus?
  3. Hur räknas växthus?
  4. Måste man ha bygganmälan?
  5. Hur nära tomtgränsen får man bygga ett växthus?
  6. Vad händer om man inte gör en bygganmälan?
  7. Får man bygga skärmtak utan bygglov?
  8. Vad behövs för bygglov uterum?
  9. Vad kan hända om du börjar bygga utan ett startbesked?

Måste man ha bygglov till växthus?

Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

När behövs bygglov för växthus?

För växthus upp till 15 kvm behövs oftast inte bygglov - men det finns undantag! Attefallsreglerna ger dig rätt att utan bygglov* bygga ett väggmonterat växthus på upp till 15 kvm och ett växthus på upp till 25 kvm. ... Större byggnader än vad som anges kräver alltid bygglov.

Hur räknas växthus?

Om det byggs flera friggebodar på en tomt får de totalt ha en byggnadsarea på maximalt 15 kvadratmeter. Det växthus som du beskriver, med en area på 24 kvadratmeter, skulle kunna räknas som ett ”attefallshus”.

Måste man ha bygganmälan?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett växthus?

Oavsett om växthuset som ni vill bygga faller in under friggebodsregeln i 9 kap. 4 § PBL, eller attefallshusregeln i 9 kap. 4 a § PBL, kräver dock lagen att ni har grannarnas tillstånd för att placera byggnaden närmare än 4,5 meter till tomtgränsen.

Vad händer om man inte gör en bygganmälan?

Om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är den en olovlig åtgärd, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Får man bygga skärmtak utan bygglov?

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat: det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. skärmtaket får högst vara 15,0 m. det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré

Vad behövs för bygglov uterum?

Ett fristående uterum upp till 15 m2 kan byggas utan bygglov, men kräver bygganmälan. Det förutser dock att du inte redan har en fristående friggebod på din tomt. Även uterum som ansluts mot husväggen är bygglovsbefriade om storleken ligger under 15 m2, för detta behöver du göra en bygganmälan och få ett startbesked.

Vad kan hända om du börjar bygga utan ett startbesked?

Om du byggt utan bygglov, utan startbesked eller tagit en byggnad i bruk utan slutbesked måste du alltid betala en sanktionsavgift, oavsett om du får bygglov eller inte i efterhand.