:

När kan man anmäla till Löf?

Innehållsförteckning:

 1. När kan man anmäla till Löf?
 2. Vad gör Löf?
 3. Hur mycket får man i ersättning från Löf?
 4. Hur stor ersättning får man för en vårdskada?
 5. Hur lång tid tar det att få svar från Löf?
 6. När har du rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen?
 7. Vad innebär patientförsäkringen?
 8. Hur lång tid tar det att få ersättning från Löf?
 9. Kan man få ersättning från Patientnämnden?
 10. Kan man få ersättning för misslyckad operation?
 11. Hur lång tid tar en utredning på Löf?
 12. Kan man få ersättning för ärr?
 13. Vad står lof för?
 14. Kan man få ersättning för ärr efter operation Folksam?
 15. Hur lång tid tar ett ärende hos Löf?
 16. Hur tar man hand om ett nytt ärr?

När kan man anmäla till Löf?

Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård och vill få ersättning för den från patientförsäkringen kan du göra en skadeanmälan till Löf. Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Normalt sett ska anmälan för omyndig dock göras av vårdnadshavare.

Vad gör Löf?

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) är ett svenskt försäkringsbolag inom patientförsäkring. Löf är ett ömsesidigt bolag som försäkrar regionernas ansvar gentemot patienter som skadas i samband med hälso-, sjuk- och tandvård. Sveriges regioner är ägare av Löf.

Hur mycket får man i ersättning från Löf?

I cirka 43 % av de ärenden som beslutades under 2020 erhöll patienten ersättning. Under 2020 betalades drygt 624 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Hur stor ersättning får man för en vårdskada?

10 § Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta prisbasbelopp.

Hur lång tid tar det att få svar från Löf?

Vår målsättning är att beslut om ditt ärende går att ersätta eller inte ska fattas inom fem månader, men förseningar kan uppstå om vi inte får det beställda materialet i tid eller får vänta på utlåtande från en extern medicinsk rådgivare. Ärendet kan också vara komplicerat och därför ta längre tid att utreda.

När har du rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen?

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos oss: Löf – en patientförsäkring för alla.

Vad innebär patientförsäkringen?

Enligt patientskadelagen (1996:799) är alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring. Vårdgivaren ska informera patienten om vart hen ska vända sig vid en misstänkt vårdskada. ... Patientskadelagen reglerar vilka typer av skador som ger rätt till ersättning.

Hur lång tid tar det att få ersättning från Löf?

Om din skada ska ersättas gör vi en bedömning av vilken ersättning som ska lämnas. Den bedömningen kan ta olika lång tid beroende på skadans omfattning och kringliggande omständigheter − allt från några veckor till flera månader, ibland år.

Kan man få ersättning från Patientnämnden?

Som patient kan du få ersättning även om det inte går att ta reda på exakt vem som orsakade skadan. Däremot går det inte att få ersättning om du har behandlats för ett direkt livshotande tillstånd och inte heller för biverkningar av läkemedel som du har fått på rätt sätt.

Kan man få ersättning för misslyckad operation?

Skadan måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. En kurator eller ett patientombud på det sjukhus eller den mottagning som utförde behandlingen kan hjälpa till att göra en anmälan. Anmälan görs på www.lof.se där du sedan kan följa ditt ärende digitalt.

Hur lång tid tar en utredning på Löf?

Hur lång tid tar utredningen? Vår målsättning är att beslut om ditt ärende går att ersätta eller inte ska fattas inom fem månader, men förseningar kan uppstå om vi inte får det beställda materialet i tid eller får vänta på utlåtande från en extern medicinsk rådgivare.

Kan man få ersättning för ärr?

Skadan måste ha läkt och blivit ett ärr för att få ersättning. Man brukar säga att ärret måste vara bestående. Försäkringsbolagen anser att en bedömning av när ärret blivit bestående kan göras tidigast ca ett år efter skadehändelsen. Detta innebär att du inte kommer att få ersättning direkt vid skadan utan måste vänta.

Vad står lof för?

Ordbok: 'lof' (å-uttal: lovsång, tillstånd, skollov)

Kan man få ersättning för ärr efter operation Folksam?

Ersättning lämnas för ärr som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst. Ett bagatellartat ärr ersätts inte. Ersättning lämnas i procent av valt försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet och ärrets omfattning.

Hur lång tid tar ett ärende hos Löf?

Hur lång tid tar utredningen? Vår målsättning är att beslut om ditt ärende går att ersätta eller inte ska fattas inom fem månader, men förseningar kan uppstå om vi inte får det beställda materialet i tid eller får vänta på utlåtande från en extern medicinsk rådgivare.

Hur tar man hand om ett nytt ärr?

När du fått ett ärr är huden känsligare än vid frisk hud. Därför är det extra viktigt att skydda ärret mot solen med hjälp av ett bra solskydd, eller att täcka över det. Tänk på att endast täcka över ärret om huden är intakt.