:

Vad ingår i Elbesiktning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i Elbesiktning?
 2. Vem får utföra Elbesiktning?
 3. Hur ska ett Elsäkert hem vara utrustat?
 4. Vad är viktigt för ett Elsäkert hem?
 5. Vad innebär Elrevision?
 6. Vad är Elrevisionsbesiktning?
 7. När krävs Elbesiktning?
 8. Hur ska en elanläggning utföras?
 9. Hur får vi el till vara hus?
 10. Får man dra utanpåliggande el själv?
 11. Vilka saker behöver el?
 12. Hur skyddar vi oss mot el?
 13. Hur ofta bör en periodisk kontroll ske för en villa installation?
 14. Hur gör man en elanläggning säker?
 15. Vad gör Elsäkerhetsverket för något?
 16. Vad kallas elektriciteten som vi får ut från våra vägguttag?
 17. Hur blir det el?
 18. Får man dra el själv?
 19. Vad behöver vi el till?

Vad ingår i Elbesiktning?

IN ELTEST Elbesiktning
 • Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att den är elsäker.
 • Testet är en grundlig besiktning där vi testar el-centralen, jordfelsbrytare och säkringar, kollar uttag och kablar, samt gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare.

Vem får utföra Elbesiktning?

Anlita rätt kompetens En elbesiktning utförs av en besiktningsman eller ett elinstallationsföretag och ingår i regel inte i en vanlig besiktning. Vid elbesiktningen kontrolleras om elinstallationerna är fackmässigt utförda och rätt underhållna. Försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet.

Hur ska ett Elsäkert hem vara utrustat?

10 tips för ett elsäkert hem
 1. BESIKTIGA BOENDET. ANLITA AUKTORISERAT ELFÖRETAG. ...
 2. JORDFELSBRYTARE – EN BILLIG LIVFÖRSÄKRING. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt vid olika händelser. ...
 3. PORTABEL JORDFELSBRYTARE. ...
 4. TESTA REGELBUNDET. ...
 5. SÄKER EL, ÄVEN FÖR DE MINSTA. ...
 6. SKAFFA PETSKYDD. ...
 7. SKAFFA MÅNGA VÄGGUTTAG. ...
 8. GLÖM INTE SPISSKYDD.

Vad är viktigt för ett Elsäkert hem?

Kontrollera att alla uttag i kök, dusch- och badrum samt källare är jordade. Det gäller även uttag utomhus. Kontrollera dina proppar eller automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet produkter som är kopplade till proppen eller säkringen.

Vad innebär Elrevision?

Elrevisions- besiktningar Vid elrevisionsbesiktningen kontrolleras att elanläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Vid elbesiktningen tas en riskbedömning fram i en skala mellan 1 till 7 som beskriver hur allvarligt felet är samt när det ska åtgärdas.

Vad är Elrevisionsbesiktning?

Elinstallationer i fastigheter och industriverksamhet måste installeras och underhållas på rätt sätt för att vara säkra. Med en elrevisionsbesiktning kontrollerar du att elinstallationerna är säkra för både person och egendom.

När krävs Elbesiktning?

Anslutna försäkringsbolag ska anmäla samtliga besiktningspliktiga objekt till Elektriska Nämnden. Besiktningsplikt med ett intervall på tre år gäller för en starkströmsanläggning om egendomsvärdena överstiger ca 300 prisbasbelopp.

Hur ska en elanläggning utföras?

Anläggningen ska vara säkert byggd För att en elanläggning ska vara säker ska den vara byggd på ett säkert sätt och enligt gällande regler för hur den ska utföras. Den som bygger eller reparerar en elanläggning behöver känna till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de standarder som finns på området.

Hur får vi el till vara hus?

Vattenkraftstationen överför en stor del av vattnets lägesenergi till roterande mekanisk energi som driver en elgenerator. Ett vindkraftverk tappar vinden på en del av dess rörelseenergi. Kol- och oljekraftverk omvandlar kemisk energi till elektrisk. Solceller omvandlar solljusets strålningsenergi direkt till el.

Får man dra utanpåliggande el själv?

Egentligen är termen otillåten i ringaste laget, det är i själva verket (med vissa undantag som vi ska se) olagligt att utföra elarbeten i hemmet på egen hand och kan till och med ge fängelsestraff. Som bostadsinnehavare är man ansvarig för att el i bostaden är korrekt dragen av en behörig elinstallatör.

Vilka saker behöver el?

Energianvändning – allt vi använder energin till (och som behöver energi för att fungera), till exempel kylskåp, bilar, spisar och datorer. Energitjänster – till exempel mat, kläder, varma bostäder, belysning, transporter.

Hur skyddar vi oss mot el?

Alla elektriska produkter med ett hölje av metall, till exempel spisar, kylskåp, brödrostar och strykjärn ska vara skyddsjordade. Förutsättningen för att skyddsjordning skall fungera är att de är anslutna till ett jordat uttag. Eftersom kroppen leder ström gäller det att vara försiktig.

Hur ofta bör en periodisk kontroll ske för en villa installation?

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger för vissa anläggnings- typer tidsintervall för den periodiska tillsynen: Kontaktledningsanläggningar: kontroll minst varje år. Luftledningar och ställverk i det fria med spänning över 1000 V: kontroll minst varje år.

Hur gör man en elanläggning säker?

Vad gör en elanläggning säker?
 1. Att anläggningen är byggd enligt gällande regler och av personer med rätt kompetens.
 2. Att anläggningen används på det sätt som den är byggd för och anpassad till.
 3. Att anläggningen fortlöpande kontrolleras och underhålls så att den förblir säker över tid.

Vad gör Elsäkerhetsverket för något?

Elsäkerhetsverket har uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, det vill säga störningsfri el. Det gör vi främst genom att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå.

Vad kallas elektriciteten som vi får ut från våra vägguttag?

Lokalnäten – våra ”småvägar” – går genom bebyggelse fram till hushåll och verksamheter. Här är spänningen 40 kilovolt eller lägre, och sänks så småningom till 230 volt när elen levereras till sin slutdestination. De lokala näten ägs av över 100 små och stora elnätsföretag, varav många har lokal anknytning.

Hur blir det el?

För att producera el behövs egentligen bara något som snurrar eller rör sig upp och ned och en generator. En generator kan bestå av koppartråd som är lindad på en spole, med magneter runt om. När spolen snurrar uppstår ett elektromagnetiskt fält, och ur det alstras el. Rörelsen har blivit elektrisk ström!

Får man dra el själv?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

Vad behöver vi el till?

Transporter, industri och bostäder Industrin använder framför allt av el och biobränslen, men även fossila bränslen. I bostäder används oftast energi i form av el och fjärrvärme, från olika energikällor.