:

När avverka sly?

Innehållsförteckning:

 1. När avverka sly?
 2. Vilken tid på året skall man röja?
 3. När är det bäst att röja sly?
 4. Varför röja sly?
 5. När röja Aspsly?
 6. När ska man röja granskog?
 7. Vilken tid på året avverkar man träd?
 8. När ska man använda Slyklinga?
 9. Varför bör man inte röja grövre granbestånd i maj juni?
 10. Vad menas med sly?
 11. När ska man Ringbarka Asp?
 12. När ska man gallra Björk?
 13. När ska man röja Asp?
 14. När avverkar man Björk?
 15. Hur lång tid tar en avverkning?
 16. När ska man använda Gräsklinga?
 17. När använda Gräsklinga?
 18. Vad är ett exempel på en nackdel med sen röjning?
 19. Vad händer om man inte röjer?
 20. Hur får man bort Aspsly?

När avverka sly?

Består ditt bestånd mest av lövträd är bästa tidpunkten i samband med att löven slår ut. Då ser du vad som ska lämnas och risken för nya stubbskott i lövstubbarna minskar. För att minska risken för angrepp av märgborre är det bäst att undvika att röja Tallungskogar med skorpbark under våren och hösten.

Vilken tid på året skall man röja?

I tidig ungskogsröjning är det därför fritt fram att röja hela året. I något grövre röjning bör man dock hålla sig till de rekommenderade tidpunkterna. Röj tall med skorpbark på försommaren och gran på sensommaren.

När är det bäst att röja sly?

Klipp ner sly Vid slyborttagning på sommaren, då bladmassan är stor, tas mer energi bort från växten. Beskärning vid vårvinter/vår, då växterna är avlövade, stimulerar till mer tillväxt.

Varför röja sly?

Det finns många anledningar till att vilja glesa ut bland sly och träd på tomten. ... Det kan till exempel handla om att skapa bättre framkomlighet och sikt, få större ljusinsläpp och att kunna ge möjlighet för vissa träd eller buskar att få växa till sig utan konkurrens.

När röja Aspsly?

SV: Aspsly Minst en gång om året röjer jag bort dem för att till slut få dem att inte mer komma upp. Man tröttar ut dem, näringsmässigt.

När ska man röja granskog?

Normal ungskogsröjning De kallas huvudstammar. Stammarna som lämnas ska vara utvecklingsbara, växa bra och vara fria från skador. På en bördig mark i Götaland kan det vara dags att röja redan efter 5-7 år. Ett bestånd i norra Sverige kan behöva 10-15 år innan det är moget för röjning.

Vilken tid på året avverkar man träd?

Hur vet jag när det är dags? Det är markens bördighet och kvaliteten på träden som avgör och man brukar säga att träden ska ha uppnått avverkningsmogen ålder. Men spannet för slutavverkningsåldern är stort. För gran brukar det vara lämpligt att avverka när träden är 70-100 år och för tall när träden är 90-120 år.

När ska man använda Slyklinga?

Strand-TOTAL är en ny slyklinga för gräs, sly och stammar upp till 50 mm. Stammar över 50 mm kan skäras, men tar då längre tid att avverka. Vid bestånd över 50 mm rekommenderas Strand-klingan. ... Sly som lutar upp till 45° från sågriktningen skärs lätt av, vilket innebär att man inte behöver röja åt båda hållen.

Varför bör man inte röja grövre granbestånd i maj juni?

Ofta är det bäst att röja innan det börjar växa, men det går att göra det senare också. Men man ska vara försiktig i grova granbestånd för att inte riskera angrepp av skadeinsekter eller rotröta. Man ska inte heller gallra i gran eller tallskog under sommaren utan att behandla stubbarna mot rotröta.

Vad menas med sly?

Sly är bestånd av tät och gänglig växtlighet med buskar eller unga lövträd, som brukar växa på ohävdade betesmarker och slåtterängar.

När ska man Ringbarka Asp?

Beroende på väder stoppar jag redan innan månadsskiftet. Träden kan börja att läka beskärningssåren om de har fräscha gröna blad kvar.

När ska man gallra Björk?

Röjning bör ske tidigt, när stammarna är mellan 2 och 6 meter höga, och ska vara tämligen hård. Beståndet bör ha kvar mellan 15 stammar efter avslutad röjning. Det är här du lägger grunden för gallringen och en av de stora fördelarna med löv är att du kan röja året runt.

När ska man röja Asp?

Asp - röj vid 5 meter Man bör röja när den passerat älghöjd, det vill säga vid 5 meters höjd. Det går även bra att röja asp tidigt och hårt, men endast då vilttrycket är lågt annars riskerar man en större andel viltskador.

När avverkar man Björk?

Många björkar skjuter också många stubbskott. Den kan bli upp till 300 år, men är fullvuxen redan i 80-årsåldern och avverkas i skogsbruket vid 60-80 års ålder. Vårtbjörken är mer snabbvuxen och producerar större mängd virke än glasbjörken.

Hur lång tid tar en avverkning?

Avverkningen per år är i areal ca 200.000 hektar och i volym ca 70 miljoner m3(sk). I södra Sverige tar det ca 70 år för den nya skogen att växa upp igen och bli avverkningsmogen, i norra Sverige tar det drygt 100 år.

När ska man använda Gräsklinga?

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.

När använda Gräsklinga?

För sågning och röjning av svårgenomträngligt buskage och smala trädstammar.

Vad är ett exempel på en nackdel med sen röjning?

Nackdelarna med sen röjning är dock flera. Beståndet har börjat skikta sig och det blir svårare att hitta och välja bra huvudstammar. Träden är också gängligare och mer utsatta för snö- och stormskador. Röjningen är dyrare att utföra.

Vad händer om man inte röjer?

Vad händer om jag inte röjer? I planterade tallbestånd skadas tallen av täta björkuppslag. Tallens toppskott skadas mekaniskt av piskning från förväxande björk. Det kan ge stamfel som slängkrök, sprötkvist och dubbeltopp.

Hur får man bort Aspsly?

Det är ett evighetsprojekt med att bli av med aspsly. Du bör/skall ta och stubbfräsa de stubbar som är kvar eller klippa den ytan kontinuerligt med klippare eller slyklinga om det går för att utarma tillväxten av sly. Det går att lägga i ekoplugg i förborrade hål i stubbarna för att förgifta den (inte så bra).