:

Vad gör en konkursförvaltare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en konkursförvaltare?
 2. Vilka är det som blir konkursförvaltare?
 3. Har en konkursförvaltare rätt att driva affärsverksamhet i ett konkursbo?
 4. Vad kostar en konkursförvaltare?
 5. Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?
 6. Hur blir man konkursförvaltare?
 7. Vad menas med konkursbeslut?
 8. Vem betalar en konkursförvaltare?
 9. Kan man välja konkursförvaltare?
 10. Vad händer vid en rekonstruktion?
 11. Hur lång tid tar en rekonstruktion?
 12. Vad menas med bankrutt?
 13. Vem utser en konkursförvaltare?
 14. Vad händer när det blir en rekonstruktion?
 15. Hur lång tid tar det i tingsrätten?
 16. Vad menas med att vara på obestånd?
 17. Vad täcker den statliga lönegarantin?
 18. Hur förvaltar man ett konkursbo?
 19. När avslutas en rekonstruktion?
 20. Hur lång tid tar en företagsrekonstruktion?

Vad gör en konkursförvaltare?

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer. ... Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar.

Vilka är det som blir konkursförvaltare?

För att få uppdrag som konkursförvaltare i Sverige måste man i grunden vara jurist. Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid.

Har en konkursförvaltare rätt att driva affärsverksamhet i ett konkursbo?

Konkursförvaltaren är vanligtvis en jurist med specialisering på obeståndsrätt. Till en början brukar konkursförvaltaren se om det finns möjlighet att driva vidare verksamheten. Om det inte går att fortsätta verksamheten säljs bolagets tillgångar för att på så vis få täckning för alla skulder.

Vad kostar en konkursförvaltare?

Vad kostar en konkurs? Konkursförvaltaren gör sig i första hand betald ur tillgångsmassan i konkursen. Räcker inte tillgångarna i konkursboet ens till konkursförvaltarens arvode och konkurskostnaderna i övrigt täcks dessa kostnader av Staten.

Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?

Om ett företag inte kan betala sina skulder men på sikt ändå har en möjlighet att lösa detta, behöver företaget inte sättas i konkurs. Då finns i stället alternativet företagsrekonstruktion.

Hur blir man konkursförvaltare?

När domstol utser en konkursförvaltare hämtas namnen från denna lista i en viss turordning. ... I artikeln utreds också huruvida en borgenär och/eller en gäldenär har rätt att själva föreslå namn på för dem ”lämpliga” konkursförvaltare och därmed påverka vilken förvaltare som ska utses i den särskilda konkursen.

Vad menas med konkursbeslut?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Vem betalar en konkursförvaltare?

I första hand ska konkurskostnaderna, som inkluderar konkursförvaltarens arvode, betalas av konkursboets tillgångar. Konkursförvaltaren får därmed betalt innan borgenärerna får utdelning. Räcker inte medlen i konkursboet för att betala en konkursförvaltares arvode så betalas detta av staten.

Kan man välja konkursförvaltare?

Möjligheten att välja konkursförvaltare har således ingen geografisk begränsning. Som framgått ovan finns det starka skäl för konkursgäldenärer och borgenärer att överväga valet av konkursförvaltare och att aktivt utnyttja sitt inflytande i frågan genom att lämna förslag på konkursförvaltare till tingsrätten.

Vad händer vid en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. ... Rekonstruktören skall tillse att gamla skulder inte betalas och att nya inköp görs kontant.

Hur lång tid tar en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske.

Vad menas med bankrutt?

Bankrutt har sitt ursprung i äldre italienska banco rotto som betyder bruten (sönderslagen) bänk, där bänk syftar på det (växel)bord som bankirerna satt vid i Lombardiet där det moderna bankväsendet anses ha sitt ursprung. I anglosaxisk rätt betecknar bankruptcy en fysisk persons konkurs.

Vem utser en konkursförvaltare?

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare.

Vad händer när det blir en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. ... Rekonstruktören skall tillse att gamla skulder inte betalas och att nya inköp görs kontant.

Hur lång tid tar det i tingsrätten?

Utfällbar tidslinjeHur lång tid det tar att avgöra ett tvistemål kan variera mycket, men de flesta mål avgörs inom sju månader.

Vad menas med att vara på obestånd?

För att försätta en gäldenär i konkurs krävs att denne är på obestånd, d.v.s. att gäldenären inte kan betala sina skulder och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter.

Vad täcker den statliga lönegarantin?

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion.

Hur förvaltar man ett konkursbo?

Ett konkursbo företräds alltid av en person som förvaltar konkursen, en så kallad konkursförvaltare. Om konkursförvaltaren inte ser att verksamheten kan återuppstå i någon form styckas lösöret i konkursboet upp. Med det menas att hela verksamhetens tillgångar säljs ut.

När avslutas en rekonstruktion?

Företagsrekonstruktionen avslutas Om gäldenären begär det. Om rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått. Om gäldenären inte uppfyller sina skyldigheter i vissa avseenden. Om gäldenären försätts i konkurs.

Hur lång tid tar en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske.