:

Vad är Sveriges Åkeriföretag och vad arbetar de med?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Sveriges Åkeriföretag och vad arbetar de med?
 2. Hur många åkerier finns det i Sverige?
 3. Hur många av åkerierna är Enbilsåkare?
 4. Hur fungerar ett åkeri?
 5. Vad är en åkare?
 6. Vilket är Sveriges största åkeri?
 7. Hur många av åkerierna är anslutna till Lastbilscentraler *?
 8. Hur många timmerbilar finns i Sverige?
 9. Hur många procent av godstransporter är under 24 km?
 10. Hur får ett åkeri sina transportuppdrag?
 11. Vad krävs för att bli åkare?
 12. Vad är en transportör?
 13. Hur många av åkerierna är anslutna till Lastbilscentraler?
 14. Hur många tunga fordon i yrkestrafik äger dessa åkerier?
 15. Vad är det som påverkar hur ofta Transportstyrelsen kontrollerar åkerierna?
 16. Vilka är de största utgifterna för ett åkeri?
 17. Hur många fordon förfogar Sveriges Åkerier över?
 18. Hur många procent av Sveriges transporter sker med tåg?
 19. Hur mycket gods transporteras i Sverige?
 20. Vilken är den vanligaste branschorganisationen inom transportbranschen?

Vad är Sveriges Åkeriföretag och vad arbetar de med?

Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, omvärlds analyserar och stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

Hur många åkerier finns det i Sverige?

Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag som tillsammans omsätter cirka 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP. Branschen sysselsätter drygt 225 000 personer.

Hur många av åkerierna är Enbilsåkare?

Åkerierna- fakta Ungefär hälften av Sveriges åkerier är enbilsåkare. Ofta är de små åkerierna anslutna till en lastbilcentral eller ett förmedlingsföretag.

Hur fungerar ett åkeri?

Ett åkeri är ett företag som erbjuder frakt av varor och gods från en plats till en annan. ... Ett åkeriföretag kan till exempel vara en enskild person som äger en eller flera lastbilar och sedan är knyten till en större transportfirma, till de mest kända för Schenker, DHL och Fedex.

Vad är en åkare?

Ett åkeri är ett företag som sysslar med transport av varor och styckegods. Företaget kan vara ett enmansföretag där en person äger en eller flera lastbilar.

Vilket är Sveriges största åkeri?

Schenker är det största åkeriet i Europa när det gäller transporter på land. Dessutom är Schenker det tredje största transportföretag i världen när det gäller flyg- och sjöfrakt. I Sverige är det cirka 3 800 som arbetar åt åkeriet och samarbetar med andra åkerier och dessa har över 6 000 anställda.

Hur många av åkerierna är anslutna till Lastbilscentraler *?

Mer än hälften av åkerierna är anslutna till en lastbilscentral.

Hur många timmerbilar finns i Sverige?

Årligen avverkas det omkring 85 miljoner kubikmeter rundvirke i Sverige (Sveaskog, 2017, Länk D) vilket motsvarar mer än 1,5 miljoner fullastade timmerbilar. Dock förväntas det bli färre antal timmerbilar per ton, då lastvikten ökar på lastbilarna från 60 ton till 64 och nu 74 ton (Regeringskansliet, 2016, Länk C).

Hur många procent av godstransporter är under 24 km?

Varugrupperna utrustning för transport av gods samt malm och andra produkter från utvinning transporterades mestadels kortare sträckor (Figur 1.8). Exempelvis var 78 procent av malmtransporterna och 59 procent av transporterna av utrustning för transport av gods kortare än 25 km.

Hur får ett åkeri sina transportuppdrag?

Små företag organiserar sig ofta i åkeri- och lastbilscentraler. En del åkerier har avtal med speditörer som de får sina transportuppdrag från. Åkerinäringen anställer ständigt fler människor, och Arbetsförmedlingen bedömer att lastbilsförare är ett framtidsyrke där det kommer attråda brist.

Vad krävs för att bli åkare?

Målet med Eget på väg-utbildningen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:
 1. att klara provet hos Trafikverket och kunna ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen.
 2. för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter.
 3. som arbetsgivare.
 4. för inköp av varor och tjänster.

Vad är en transportör?

Transportör kan syfta på: Transportör (aktör) – fysisk person eller juridisk person som ansvara för frakt av personer eller gods. Transportör (navigation) – en är en triangulär gradskiva för vinkelmätning. Transportör (yrke) – ett yrke inom sjukvården som ombesörjer patienttransporter mellan avdelningar på sjukhus.

Hur många av åkerierna är anslutna till Lastbilscentraler?

Mer än hälften av åkerierna är anslutna till en lastbilscentral.

Hur många tunga fordon i yrkestrafik äger dessa åkerier?

Totalt sett fanns det 83 000 tunga och 555 000 lätta lastbilar i trafik i slutet av 2017.

Vad är det som påverkar hur ofta Transportstyrelsen kontrollerar åkerierna?

Transportstyrelsen ska enligt samma instruktion särskilt ansvara för frågor om villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. vara normgivning, tillståndsgivning och tillsyn inom samtliga fyra transportslag.

Vilka är de största utgifterna för ett åkeri?

I ett åkeri är självklart bränslekostnaderna en av de större utgiftsposterna. I ett åkeri av medelstorlek tenderar i regel bränslekostnaderna att stå för cirka en tredjedel av företagets utgifter. Vad dock många åkeriägare lätt glömmer bort är att det går att minska på bränslekostnaderna redan i samband med körningen.

Hur många fordon förfogar Sveriges Åkerier över?

Hur många fordon förfogar Sveriges åkerier över? Ca 40.000 fordon.

Hur många procent av Sveriges transporter sker med tåg?

Den regionala kollektivtrafiken bedrivs främst inom Sveriges olika län. Bussen dominerar vad gäller utbud (drygt 70 procent av utbudet), följt av tåg (knappt 15 procent) och tunnelbana (drygt 10 procent). I stort sett all trafik är upphandlad.

Hur mycket gods transporteras i Sverige?

De svenskregistrerade tunga lastbilarna genom- förde totalt knappt 43 miljoner godstransporter under 2019, inom och utom Sverige. Totalt fraktades drygt 449 miljoner ton gods under 2019.

Vilken är den vanligaste branschorganisationen inom transportbranschen?

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och har mer än 6 000 anslutna medlemsföretag med 34 000 fordon.