:

Var finns radon i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns radon i Stockholm?
 2. I vilken mark finns radon?
 3. Finns radon på Gotland?
 4. I vilka hus finns radon?
 5. Var finns radon i Skåne?
 6. Var hittar jag radonmätning?
 7. I vilka byggmaterial finns radon?
 8. Var hittar man radon?
 9. När finns det risk för radon?
 10. Vilka hus är byggda med blåbetong?
 11. Hur vanligt är radon i hus?
 12. Hur mäter man radonhalt i hus?
 13. Hur funkar radonmätning?
 14. Vart finns det mycket radon?
 15. Finns det asbest i blåbetong?
 16. Hur vet man om man har radon i huset?
 17. När bör man mäta radon?
 18. Vad är gränsvärdet för radon?
 19. Var hittar man gränsvärden för radon i dricksvatten?
 20. När byggde man med blåbetong?

Var finns radon i Stockholm?

I Stockholms län finns områden med betydande risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder, till exempel hus på grusåsar och i områden med uranrik granit. I länet finns också ett stort antal bostäder byggda av uranhaltigt material, främst så kallad blåbetong.

I vilken mark finns radon?

Jordarter som har hög porositet och genomsläpplighet, som sand, grus och grusiga moräner, innehåller stora mängder luft. Även vid en måttlig radonhalt i jordluften innebär de stora volymerna tillgänglig luft att dessa jordar är riskjordarter för radon. Mycket höga radonhalter har uppmätts i hus byggda på grusåsar.

Finns radon på Gotland?

Radon på Gotland – bakgrund Radon i olika halter finns naturligt förekommande i mark/bergarter. Alunskiffer är den bergart som innehåller mest radon. Den gotländska kalkstenen anses innehålla mycket låga radonhalter.

I vilka hus finns radon?

vanlig källa till radon är ett byggmaterial som kallas blåbetong och är ett slags lättbetong. Hus som är byggda mellan ca 19 kan ha blå lättbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av byggnadskonstruktionen.

Var finns radon i Skåne?

Områden som är högriskområden för markradon är områden med uranförande graniter på Vångaberget, Ivön och Nävlingeåsen. Kartan visar områden med risk för markradon. Risken är störst i de blåmarkerade områdena.

Var hittar jag radonmätning?

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontrollerar radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor. Via e-tjänsten Sök radonmätning, kan du vanligtvis söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor inom Stockholms stad.

I vilka byggmaterial finns radon?

Radon från byggnadsmaterial Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, oftast i små mängder. Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 19.

Var hittar man radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset.

När finns det risk för radon?

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR.

Vilka hus är byggda med blåbetong?

Fram till 1975 gick det att få tag på blåbetong, och det har konstaterats att det funnits i hus fram till ca 1980. Blåbetongen har tillverkats bland annat i Yxhult och på Öland. Det användes som byggnadsmaterial i många fastigheter i det så kallade miljonprogrammet.

Hur vanligt är radon i hus?

Radonhalt i hus Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett värde över 200 Bq/m³.

Hur mäter man radonhalt i hus?

Att mäta radon
 1. Beställ dina radonmätare (mätdosor) via ett ackrediterat mätlaboratorium. ...
 2. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar, i minst två rum. ...
 3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
 4. Efter några veckor får du mätresultaten.

Hur funkar radonmätning?

Luft sipprar in i mätkammaren, och finns det radongas så sönderfaller gasen inuti dosan – och då bildas spår på filmen. Spårfilmen registrerar endast alfastrålning, vilket är den strålning som på sikt kan orsaka lungcancer utifall att gasen dras ner i lungorna och sönderfaller.

Vart finns det mycket radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset. byggnadsmaterialet.

Finns det asbest i blåbetong?

Blåbetong är en lättbetong som användes fram till 1975, då produktionen upphörde i Sverige. Dock är höga nivåer av radon främst hänförliga till radon från marken. ... När radongas sönderfaller avger den skadlig strålning i form av alfapartiklar.

Hur vet man om man har radon i huset?

Radon går enbart att upptäcka genom mätning Det går inte att upptäcka radon på annat sätta än att mäta det. ... En mätning bör även göras om du vet eller misstänker att bostaden är byggd med blåbetong eller på mark med hög radonhalt i jorden. Detta är två orsaker till höga radonhalter i hus.

När bör man mäta radon?

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Vad är gränsvärdet för radon?

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader
Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde200 Bq/m3
Radonhalt i nya byggnader200 Bq/m3
Gammastrålning (miljödosekvivalentrat) i nya byggnader0,3 µSv/h
Gammastrålning från byggnadsmaterial1,0 mSv/år

Var hittar man gränsvärden för radon i dricksvatten?

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vatten med mer än 1000 Bq/l bedöms vara otjänligt att använda som livsmedel.

När byggde man med blåbetong?

Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som tillverkades mellan år 19, främst i Yxhult och på Öland. Materialet var enkelt att bygga med och användes under den perioden främst i innerväggar, ytterväggar och bjälklag.